Vedecká rada

Základné ustanovenia o VR obsahuje zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v § 11, Štatút TnUAD v čl. 11 a Rokovací poriadok VR TnUAD.

Vedecká rada Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Interní členovia:

 • doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. – predseda
 • doc. Ing. Marta Kianicová, PhD.
 • prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc.
 • prof. Ing. Marek Liška, DrSc.
 • doc. Ing. Robert Klement, PhD.
 • doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.
 • prof. Dr. Štefan Volner, CSc.
 • doc. MUDr. Ján Bielik, CSc.
 • doc. MUDr. Juraj Čelko, PhD.
 • doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD.
 • doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc.
 • doc. RNDr. Eva Grmanová, PhD.
 • doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc.
 • prof. RNDr. Jaroslav Holomek, CSc.
 • doc. Ing. Adriana Grenčíková, PhD.
 • doc. Mgr. Emília Krajňáková, CSc.
 • doc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD.
 • prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD.
 • prof. Ing. Ján Vavro, PhD.
 • doc. Ing. Petra Skalková, PhD.
 • prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD.
 • prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc.
 • prof. RNDr. Jaroslav Pokluda, CSc.
 • prof. Ing. Jiří Balla, CSc.
 • doc. Ing. Jozef Majerík, PhD.
 • doc. Ing. Igor Barényi, PhD.

Externí členovia:

 • Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.
 • Dr.h.c. mult. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.
 • Dr.h.c. Ing. Jaroslav Holeček, PhD.
 • Dr.h.c. doc. Ing. Juraj Wagner, PhD.
 • Dr.h.c. prof.  Ing. Jozef ZAJAC, CSc.
 • Dr.h.c. Ing. Štefan Rosina
 • doc. Ing. Miroslav Boča, DrSc.
 • doc. MUDr. Ján Porubský, CSc.
 • prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.

 

Tajomníčka VR TnUAD:


Záznamy z rokovaní

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica