Vedecká rada

Základné ustanovenia o VR obsahuje zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v § 11, Štatút TnUAD v čl. 9 a Rokovací poriadok VR TnUAD.

Vedecká rada Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Interní členovia:

 1. doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. – predseda
 2. prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc.,     
 3. doc. Ing. Jozef Majerík, PhD, EUR ING,
 4. doc. RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD., MPH,
 5. prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD.,
 6. doc. Ing. Marta Kianicová, PhD.,
 7. doc. PhDr. Iveta Matišáková, PhD.,
 8. doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.,
 9. Ing. Eva Ivanová, CSc.,
 10. prof. Ing. Ján Vavro, PhD.,
 11. prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD.,
 12. doc. Ing. Adriana Grenčíková, PhD.,
 13. doc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD.,
 14. doc. RNDr. Eva Grmanová, PhD.,
 15. Dr.h.c., prof. Ing. Marek Liška, DrSc.,
 16. doc. Ing. Robert Klement, PhD.,
 17. prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc.,
 18. doc. Ing. Igor Barényi, PhD, EUR ING,
 19. prof. Ing. Jiří Balla, CSc.,
 20. doc. MUDr. Ján Bielik, PhD.,
 21. doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD.,
 22. doc. MUDr. Jana Slobodníková, PhD.,
 23. prof. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH.
 24. prof. Ing. Jan Krmela, PhD.

Externí členovia:

 1. doc. Ing. Miroslav Boča, DrSc. - Ústav anorganickej chémie SAV,
 2. Dr.h.c. Ing. Jaroslav Holeček, PhD. - MTF so sídlom v Trnave, STU Bratislava,
 3. major prof. Ing. Zdeněk Pokorný, PhD. – Univerzita Obrany v Brně,
 4. doc. Ing. Josef Sedlák, PhD. – Vysoké Učení Technické v Brně,
 5. Dr.h.c. mult. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc. – FBI VŠB Technická Univerzita Ostrava,
 6. prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. - Úrad Slovenskej akadémie vied,
 7. Dr.h.c. mult. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc. – FVT Technická univerzita v Košiciach so sídlom v Prešove,
 8. prof. Ing. Anetta Čaplánová, PhD. - Ekonomická univerzita v Bratislave

Tajomníčka VR TnUAD:


Záznamy z rokovaní

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica