Vedecká rada

Základné ustanovenia o VR obsahuje zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v § 11, Štatút TnUAD v čl. 11 a Rokovací poriadok VR TnUAD.

Vedecká rada Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Interní členovia:

 1. doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. – predseda
 2. prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc.,     
 3. doc. Ing. Jozef Majerík, PhD, EUR ING,
 4. RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD., MPH,
 5. prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD.,
 6. doc. Ing. Marta Kianicová, PhD.,
 7. doc. PhDr. Iveta Matišáková, PhD.,
 8. doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.,
 9. Ing. Eva Ivanová, CSc.,
 10. prof. Ing. Ján Vavro, PhD.,
 11. prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD.,
 12. doc. Ing. Adriana Grenčíková, PhD.,
 13. doc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD.,
 14. doc. RNDr. Eva Grmanová, PhD.,
 15. prof. Ing. Jaroslav Holomek, RNDr.,
 16. prof. Ing. Marek Liška, DrSc.,
 17. doc. Ing. Robert Klement, PhD.,
 18. prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc.,
 19. doc. Ing. Igor Barényi, PhD, EUR ING,
 20. prof. Ing. Jiří Balla, CSc.,
 21. doc. MUDr. Ján Bielik, PhD.,
 22. doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD.,
 23. doc. MUDr. Jana Slobodníková, PhD.,
 24. prof. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH.

Externí členovia:

 1. Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.,
 2. Dr.h.c. mult. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.,
 3. Dr.h.c. Ing. Jaroslav Holeček, PhD.,
 4. Dr.h.c. prof.  Ing. Jozef ZAJAC, CSc.,
 5. doc. Ing. Miroslav Boča, DrSc.,
 6. prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.,
 7. doc. Ing. Zdeněk Pokorný, PhD.,
 8. doc. Ing. Josef Sedlák, PhD.

Tajomníčka VR TnUAD:


Záznamy z rokovaní

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica