Zasadnutia Správnej rady

1. Zasadnutie Správnej rady TnUAD (23.05.2022)

Deň konania zasadnutia: 23.05.2022

Čas konania zasadnutia: 13.00 hod.

Miesto konania zasadnutia: zasadačka rektora TnUAD

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia úloh prijatých z uznesení na predchádzajúcich zasadnutiach
 3. Prerokovanie Výročnej správy o činnosti TnUAD za rok 2021
 4. Prerokovanie a schválenie Výročnej správy o hospodárení TnUAD za rok 2021
 5. Schválenie návrhu rozdelenia dotácie a schválenie rozpočtu výnosov a nákladov TnUAD na rok 2022
 6. Schválenie Správy o činnosti Správnej rady TnUAD za rok 2021
 7. Prerokovanie a schválenie aktualizácie Dlhodobého zámeru TnUAD do roku 2025
 8. Rôzne

2. Zasadnutie Správnej rady TnUAD (24.10.2022)

Deň konania zasadnutia: 24.10.2022

Čas konania zasadnutia: 15.00 hod.

Miesto konania zasadnutia: Na doline č. 163, Čachtice

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia úloh prijatých z uznesení na predchádzajúcich zasadnutiach
 3. Schválenie Zásad voľby kandidáta na rektora a prijatia návrhu na odvolanie rektora
 4. Schválenie Zmluvy o združení finančných prostriedkov TnUAD a TSK za účelom vybudovania EDUTECH campusu v Púchove
 5. Schválenie príspevku do Konzorcia slovenských vysokých škôl „Konzorcium U10+“
 6. Schválenie Štatútu Správnej rady TnUAD
 7. Rôzne

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica