Zasadnutia Správnej rady

Zasadnutie Správnej rady TnUAD (06.11.2023)

Deň konania zasadnutia: 06.11.2023
Čas konania zasadnutia: 10.00 hod.
Miesto konania zasadnutia: Konferenčné centrum TnUAD

Návrh programu:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice
 3. Prerokovanie Výročnej správy o hospodárení TnUAD za rok 2022
 4. Schválenie nadobudnutia nehnuteľného majetku v katastrálnom území Trenčín – Záblatie
 5. Záver

Zasadnutie Správnej rady TnUAD (05.06.2023)

Deň konania zasadnutia: 05.06.2023
Čas konania zasadnutia: 09.00 hod.
Miesto konania zasadnutia: Konferenčné centrum TnUAD
Program zasadnutia:

Návrh programu:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu zasadnutia a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia úloh prijatých z uznesení na predchádzajúcich zasadnutiach
 4. Schválenie Rozpočtu TnUAD na rok 2023 a Metodiky rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva podľa § 89 na súčasti TnUAD na rok 2023
 5. Schválenie Rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva podľa § 89 na súčasti TnUAD na rok 2023
 6. Schválenie príspevku do Konzorcia slovenských vysokých škôl „Konzorcium U10+“
 7. Prerokovanie Výročnej správy o činnosti TnUAD
 8. Schválenie Správy o činnosti Správnej rady TnUAD za rok 2022
 9. Rôzne

Ustanovujúce zasadnutie Správnej rady TnUAD ( 06.03.2023)

Deň konania zasadnutia: 06.03.2023
Čas konania zasadnutia: 09.00 hod.
Miesto konania zasadnutia: Konferenčné centrum TnUAD
Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice
 3. Určenie funkčného obdobia členov správnej rady v zmysle § 113am ods. 11 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách
 4. Voľba člena do Správnej rady TnUAD v zmysle § 40 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách
 5. Návrh člena výberovej komisie pre výberové konanie na obsadenie funkcie dekana v zmysle § 22 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica