Zasadnutia Správnej rady

1. Zasadnutie Správnej rady TnUAD (23.05.2022)

Deň konania zasadnutia: 23.05.2022

Čas konania zasadnutia: 13.00 hod.

Miesto konania zasadnutia: zasadačka rektora TnUAD

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia úloh prijatých z uznesení na predchádzajúcich zasadnutiach
 3. Prerokovanie Výročnej správy o činnosti TnUAD za rok 2021
 4. Prerokovanie a schválenie Výročnej správy o hospodárení TnUAD za rok 2021
 5. Schválenie návrhu rozdelenia dotácie a schválenie rozpočtu výnosov a nákladov TnUAD na rok 2022
 6. Schválenie Správy o činnosti Správnej rady TnUAD za rok 2021
 7. Prerokovanie a schválenie aktualizácie Dlhodobého zámeru TnUAD do roku 2025
 8. Rôzne

2. Zasadnutie Správnej rady TnUAD (24.10.2022)

Deň konania zasadnutia: 24.10.2022

Čas konania zasadnutia: 15.00 hod.

Miesto konania zasadnutia: Na doline č. 163, Čachtice

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia úloh prijatých z uznesení na predchádzajúcich zasadnutiach
 3. Schválenie Zásad voľby kandidáta na rektora a prijatia návrhu na odvolanie rektora
 4. Schválenie Zmluvy o združení finančných prostriedkov TnUAD a TSK za účelom vybudovania EDUTECH campusu v Púchove
 5. Schválenie príspevku do Konzorcia slovenských vysokých škôl „Konzorcium U10+“
 6. Schválenie Štatútu Správnej rady TnUAD
 7. Rôzne

Ustanovujúce zasadnutie Správnej rady TnUAD ( 06.03.2023)

Deň konania zasadnutia: 06.03.2023
Čas konania zasadnutia: 09.00 hod.
Miesto konania zasadnutia: Konferenčné centrum TnUAD
Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice
 3. Určenie funkčného obdobia členov správnej rady v zmysle § 113am ods. 11 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách
 4. Voľba člena do Správnej rady TnUAD v zmysle § 40 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách
 5. Návrh člena výberovej komisie pre výberové konanie na obsadenie funkcie dekana v zmysle § 22 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica