Rada pre vnútorné hodnotenie TnUAD

 • Predsedníčka
  doc. RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD., MPH

 • Podpredsedníčka
  doc. Ing. Marta Kianicová, PhD.
 • Členovia
  prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc.
  prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD.
  doc. PhDr. Iveta Matišáková, PhD.
  Ing. Eva Ivanová, CSc.
  doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.
  RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH
  Ing. Martin Šrámka, PhD.
  Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.
  doc. Ing. Marián Janek, PhD.
  prof. Ing. Jana Dobrovská, CSc.
  Ing. Tomáš Janík, MBA
  Ing. Petr Janypka, PhD.
  Ing. Silvia Ďurišová
  Ing. Kristína Kozová
 • Tajomníčka
  Bc. Danka Matejková

Kontakt:
Rada pre vnútorné hodnotenie TnUAD
Študentská 2
911 50  Trenčín

E-mail: rvh@tnuni.sk
Tel.: 032/7400 104, 118


Dokumenty na stiahnutie

Záznamy z rokovaní

Pravidelné hodnotiace správy

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica