Rada pre vnútorné hodnotenie TnUAD

 • Predsedníčka
  RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD., MPH

 • Podpredsedníčka
  doc. Ing. Marta Kianicová, PhD.
 • Členovia
  prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc.
  prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD.
  doc. PhDr. Iveta Matišáková, PhD.
  Ing. Eva Ivanová, CSc.
  doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.
  RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH
  Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.
  doc. Ing. Marián Janek, PhD.
  doc. Ing. Zdeněk Pokorný, Ph.D.
  Ing. Tomáš Janík, MBA
  Ing. Petr Janypka, PhD.
  Ing. Patrik Klučiar
  Ing. Martin Šrámka
 • Tajomníčka
  Bc. Danka Matejková

Kontakt:
Rada pre vnútorné hodnotenie TnUAD
Študentská 2
911 50  Trenčín

E-mail: rvh@tnuni.sk
Tel.: 032/7400 104, 118


Záznamy z rokovaní

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica