História

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, založená v roku 1997 rozhodnutím Národnej rady SR Zákonom o zriadení Trenčianskej univerzity ako verejná vysoká škola, patrí medzi najmladšie univerzity v Slovenskej republike. Pred vznikom univerzity v meste Trenčín a v trenčianskom regióne pôsobilo niekoľko detašovaných pracovísk iných slovenských vysokých škôl. Trenčiansky kraj bol posledným v rámci Slovenska, ktorý nemal vysokú školu. Okrem celoštátnej potreby rozširovania možnosti vysokoškolského štúdia a zvyšovania počtu študujúcich na vysokých školách, vznik samostatnej univerzity v trenčianskom regióne bol vyvolaný najmä vysokou koncentráciou strojárskeho, elektrotechnického a spotrebného priemyslu, významných výskumno-vývojových a projektových organizácií, sociálnych, zdravotníckych a kultúrnych organizácií a inštitúcií. Druhým dôvodom bol v trenčianskom regióne pomerne veľký potenciál mládeže spôsobilej na vysokoškolské štúdium. 

Podľa Zákona o vysokých školách pri vzniku univerzity boli zriadené jej základné súčasti: Fakulta špeciálnej techniky, Fakulta mechatroniky, Fakulta priemyselných technológií so sídlom v Púchove a  Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov. Neskôr, v roku 2004 bol zriadený Ústav zdravotníctva a ošetrovateľstva pre zabezpečenie vzdelávania a výskumu v zdravotníctve a v roku 2006 bol transformovaný na Fakultu zdravotníctva. 

Po piatich rokoch pôsobenia na základe dosiahnutých výsledkov pri budovaní novej univerzity bola poctená premenovaním na Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne Zákonom o zmene názvu Trenčianskej univerzity. V r. 2002 podľa Zákona o vysokých školách bola transformovaná na verejnú vysokú školu.

Od roku 2016 je súčasťou univerzity Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá (FunGlass), ktoré je jedným z 10 úspešných projektov na vybudovanie centra excelentnosti európskeho rámcového programu pre podporu výskumu a inovácií Horizont 2020. Celkovým zámerom bolo vybudovanie medzinárodne etablovaného centra. Špecializáciou je excelentný výskum v oblasti skiel so špecifickými vlastnosťami (luminescenčné, elektrické, sorpčné) a povrchová funkcionalizácia konvenčných skiel, modifikácia ich vlastností a prideľovanie nových funkcionalít s uplatnením napr. v energetickom, automobilovom priemysle, ako aj v zdravotnej starostlivosti.

V roku 2017 získala Trenčianska univerzita na základe auditu Certifikát, ktorý potvrdzuje, že univerzita má zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality v súlade s požiadavkami normy STN EN ISO 9001:2016/EN ISO 9001:2015 pre oblasti Vysokoškolské vzdelávanie a výskum.

Po komplexnej akreditácii a potvrdení splnenia podmienok Akreditačnou komisiou, v roku 2017 minister školstva, vedy, výskumu a športu SR potvrdil Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne začlenenie medzi univerzitné vysoké školy.

V roku 2017 sa Trenčianska univerzita ako jediná zo Slovenska dostala do zoznamu „Key Enable Technologies“, teda Kľúčových technologických centier. Slovensko dovtedy v tomto rebríčku absentovalo, avšak vďaka  univerzitnému centru FunGlass, ktoré je zamerané na jedinečný výskum skla a jeho lepšieho využitia v priemysle, či bežnom živote, sa môže slovenská veda pochváliť ďalším triumfom. Sieť kľúčových technologických centier je iniciatívou samotnej Európskej komisie. Jej zámerom je pomôcť rôznym podnikateľským subjektom skomercializovať ich inovačné idey. Na to vytvorila špeciálny zoznam vedeckých subjektov, ktoré musia spĺňať prísne kvantitatívne a kvalitatívne kritériá.


AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica