covid-19
Facebook Youtube Instagram

Uznávanie dokladov o vzdelaní na iné účely

Podľa § 60 zákona č. 422/2015 o uznávaní dokladov o vzdelaní a uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri uznávaní dokladov o vzdelaní na účely posúdenia dosiahnutého stupňa vzdelania sa postupuje podľa § 33 až 39 uvedeného zákona. Ak sa na účel posúdenia dosiahnutého vzdelania vyžaduje uznanie dokladov o vzdelaní v príslušnom študijnom odbore, postupuje sa podľa § 33 zákona.


AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica