Uznávanie dokladov o vzdelaní na iné účely

Podľa § 60 zákona č. 422/2015 o uznávaní dokladov o vzdelaní a uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri uznávaní dokladov o vzdelaní na účely posúdenia dosiahnutého stupňa vzdelania sa postupuje podľa § 33 až 39 uvedeného zákona. Ak sa na účely posúdenia dosiahnutého vzdelania vyžaduje uznanie dokladov o vzdelaní v príslušnom študijnom odbore, postupuje sa podľa § 33 zákona.

Žiadosť o uznaní dokladu o vzdelaní si môžete stiahnuť TU

Súčasťou žiadosti je aj doklad o zaplatení administratívneho poplatku vo výške 50,00 €
v zmysle platnej Organizačnej smernice 3-U-004 Určenie výšky školného a poplatkov spojených so štúdiom na TnUAD zverejnená na www.tnuni.sk.

Údaje k platbe administratívneho poplatku:

číslo účtu:                SK 1381800000007000065375
konštantný symbol: 0308
variabilný symbol:   190120
poznámka:              meno a priezvisko žiadateľa

Žiadosti o uznanie dokladov o vzdelaní môžete podať osobne alebo zaslať poštou na adresu:
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Úsek prorektorky pre výchovu a vzdelávanie
Študentská 2
911 50 Trenčín


AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica