Facebook Youtube Instagram

Uznávanie dokladov o vzdelaní na iné účely

Podľa § 60 zákona č. 422/2015 o uznávaní dokladov o vzdelaní a uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon), pri uznávaní dokladov o vzdelaní na výkon povolaní, ktoré nie sú v SR regulované, sa postupuje podľa § 33 až 39      uvedeného zákona.

Súčasťou žiadosti je aj doklad o zaplatení administratívneho poplatku vo výške 50,00 €
v zmysle Organizačnej smernice 3-U-004 Určenie výšky školného pre akademický rok 2018/2019 a poplatkov spojených so štúdiom na TnUAD zverejnená na www.tnuni.sk.

Údaje k platbe administratívneho poplatku:

číslo účtu:                 SK 1381800000007000065375
konštantný symbol: 0308
variabilný symbol:   190120
poznámka:                uveďte meno a priezvisko žiadateľa


AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica