Uznávanie dokladov na základe medzinárodných zmlúv

  • V zmysle § 39 zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, o uznaní druhu dokladu o vzdelaní vydanom uznanou vzdelávacou inštitúciou členského štátu alebo tretieho štátu, s ktorým bola uzavretá medzinárodná zmluva o vzájomnom uznávaní rovnocennosti druhov dokladov o vzdelaní, ktorou je Slovenská republika viazaná, na účely pokračovania v štúdiu rozhoduje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ak ide o vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnych skúškach a doklad o udelených akademických tituloch.

Zoznam štátov, s ktorými bola uzavretá bilaterálna zmluva o vzájomnom uznávaní dokladov o vzdelaní

  • O uznaní stupňa vzdelania na základe vysokoškolského diplomu, vysvedčenia o štátnych skúškach a dokladu o udelených akademických tituloch vydanom uznanou vzdelávacou inštitúciou na účely pokračovania v štúdiu rozhoduje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Ďalšie informácie nájdete na stránkach Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: https://www.minedu.sk/uznavanie-dosiahnuteho-stupna-vysokoskolskeho-vzdelania-bez-porovnania-odboru-medzinarodne-dohody/#Ziadost


AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica