covid-19
Facebook Youtube Instagram

Uznanie vysokoškolského vzdelania na účely pokračovania v štúdiu

V zmysle § 33 ods. 1 zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, o uznaní dokladu o vzdelaní v príslušnom študijnom odbore,  vydaný uznanou vysokou školou na účely pokračovania v štúdiu rozhoduje TnUAD, ktorá uskutočňuje študijné programy v rovnakých študijných odboroch alebo príbuzných študijných odboroch, ako sú uvedené na doklade o vzdelaní.

Opens external link in new windowAkreditované študijné programy uskutočňované na TnUAD si môžete pozrieť TU

Konanie o uznaní dokladu o vzdelaní sa začína odo dňa doručenia žiadosti na TnUAD. Žiadosť o uznaní dokladu o vzdelaní obsahuje:

 • meno a priezvisko žiadateľa;
 • adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu žiadateľa;
 • predmet žiadosti;
 • názov a adresu uznanej vysokej školy, ktorá doklad o ukončenom vzdelaní vydala;
 • rok ukončenia štúdia žiadateľa;
 • podpis žiadateľa.

Prílohou žiadosti sú najmä:

 • kópia dokladu totožnosti;
 • osvedčené kópie dokladov o vzdelaní;
 • výpis o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach;
 • osvedčená kópia dodatku k vysokoškolskému diplomu, ak ho uznaná vysoká škola vydáva;
 • informácia o predchádzajúcom vzdelaní dosiahnutom pred vzdelaním, ktoré je predmetom žiadosti ;
 • overenie pravosti podpisov a otlačku pečiatky školy na doklade o ukončenom vzdelaní orgánom členského štátu alebo tretieho štátu príslušným na jeho overenie, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak;
 • doklad o zaplatení správneho poplatku (predpis na úhradu správneho poplatku bude žiadateľovi zaslaný na email po doručení a potvrdení žiadosti na uznanie dokladu o vzdelaní).
 • Ak má Slovenská republika uzavretú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní so štátom, v ktorom bol doklad nadobudnutý, správny poplatok  je 5 EUR.
 • Z členského štátu Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania, s ktorým Slovenská republika nemá uzavretú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní, správny poplatok  je 30 EUR.

Žiadateľ je povinný predložiť osvedčený preklad dokladov do slovenského jazyka. TnUAD akceptuje vlastný preklad dokladov do anglického jazyka. V prípade pochybností súvisiacich s prekladom, má TnUAD právo dožiadať si súdny preklad.

TnUAD posúdi žiadosť do 30 dní od doručenia žiadosti. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, konanie preruší a vyzve žiadateľa na doplnenie chýbajúcich dokladov alebo odstránenie nedostatkov žiadosti v lehote do 30 dní od doručenia výzvy.

TnUAD v zmysle § 34 zákona rozhodne o uznaní dokladov o vzdelaní do dvoch mesiacov od doručenia úplnej žiadosti a rozhodne:

 • o uznaní dokladu o vzdelaní;
 • zamietnutí žiadosti o uznaní dokladu o vzdelaní;
 • uložení rozdielovej skúšky.

Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní nie je dokladom o uznaní odbornej kvalifikácie.


AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica