Uznanie vysokoškolského vzdelania na účely pokračovania v štúdiu

V zmysle § 33 ods. 1 zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, o uznaní dokladu o vzdelaní v príslušnom študijnom odbore vydaný uznanou vysokou školou v inom členskom štáte alebo v treťom štáte na účely pokračovania v štúdiu rozhoduje TnUAD, ak uskutočňuje študijné programy v rovnakých študijných odboroch alebo príbuzných študijných odboroch, ako sú uvedené na doklade o vzdelaní.

Akreditované študijné programy uskutočňované na TnUAD si môžete pozrieť TU

Konanie o uznaní dokladu o vzdelaní sa začína odo dňa doručenia žiadosti na TnUAD. Žiadosť obsahuje:

 • meno a priezvisko žiadateľa;
 • adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu žiadateľa;
 • predmet žiadosti;
 • názov a adresu uznanej vysokej školy, ktorá doklad o ukončenom vzdelaní vydala;
 • rok ukončenia štúdia žiadateľa;
 • podpis žiadateľa.

Prílohou žiadosti sú najmä:

 • kópia dokladu totožnosti;
 • osvedčené kópie dokladov o vzdelaní;
 • výpis o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach;
 • osvedčená kópia dodatku k vysokoškolskému diplomu, ak ho uznaná vysoká škola vydáva;
 • informácia o predchádzajúcom vzdelaní dosiahnutom pred vzdelaním, ktoré je predmetom žiadosti ;
 • doklad o zaplatení správneho poplatku:
  • 7 EUR ak sa na doklad o vzdelaní vzťahuje bilaterálna dohoda o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní so štátom, v ktorom bol doklad nadobudnutý;
  • 40 EUR ak sa na doklad o vzdelaní nevzťahuje žiadna z bilaterálnych dohôd.

Žiadateľ je povinný predložiť osvedčený preklad dokladov do slovenského jazyka. Okrem vyššie uvedených dokladov možno od žiadateľa požadovať predloženie iných dokladov a informácií, ak je to nevyhnutné na posúdenie rovnocennosti dokladu o vzdelaní.

TnUAD posúdi žiadosť do 30 dní od doručenia žiadosti. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, konanie preruší a vyzve žiadateľa na doplnenie chýbajúcich dokladov alebo odstránenie nedostatkov žiadosti v lehote do 30 dní od doručenia výzvy.

TnUAD v zmysle § 34 zákona rozhodne o uznaní dokladov o vzdelaní do dvoch mesiacov od doručenia úplnej žiadosti a rozhodne:

 • o uznaní dokladu o vzdelaní;
 • zamietnutí žiadosti o uznaní dokladu o vzdelaní;
 • uložení rozdielovej skúšky.

Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní nie je dokladom o uznaní odbornej kvalifikácie.

Žiadosť o uznaní dokladu o vzdelaní si môžete stiahnuť TU

Súčasťou žiadosti je aj doklad o zaplatení administratívneho poplatku vo výške 50,00 €
v zmysle platnej Organizačnej smernice 3-U-004 Určenie výšky školného a poplatkov spojených so štúdiom na TnUAD zverejnená na www.tnuni.sk.

Údaje k platbe administratívneho poplatku:

číslo účtu:                SK 1381800000007000065375
konštantný symbol: 0308
variabilný symbol:   190120
poznámka:               meno a priezvisko žiadateľa

Žiadosti o uznanie dokladov o vzdelaní môžete podať osobne alebo zaslať poštou na adresu:
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Úsek prorektorky pre výchovu a vzdelávanie
Študentská 2
911 50 Trenčín


AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica