Uznanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania na účely pokračovania v štúdiu

Uchádzač, ktorý úspešne ukončil stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie v členskom štáte alebo v treťom štáte, je povinný za účelom pokračovania v bakalárskom štúdiu na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne (ďalej len TnUAD), predložiť najneskôr v deň zápisu rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní, s výnimkou stredoškolského vzdelania získaného v Českej republike.

Absolvent českého štúdia nemusí úradne overovať získané vzdelanie (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 60/2015 Z. z. – Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydávaných v Slovenskej republike a v Českej republike).

O uznaní dokladu o vzdelaní, vydaného uznanou strednou školou v inom členskom štáte alebo v treťom štáte rozhoduje okresný úrad v sídle kraja po porovnaní obsahu a rozsahu absolvovaného vzdelávania žiadateľa s obsahom a rozsahom vzdelávania, ktorý sa podľa štátneho vzdelávacieho programu vyžaduje v Slovenskej republike.

Ďalšie informácie o uznávaní ukončeného vzdelania na zahraničných stredných školách záujemca nájde na stránkach Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: 

https://www.minedu.sk/23276-sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-stupna-vzdelania/#Ukon%C4%8Den%C3%A1%20Z%C5%A0,%20S%C5%A0

 

 


AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica