Uznanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania na účely pokračovania v štúdiu

Uchádzač, ktorý úspešne ukončil stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie v členskom štáte alebo v treťom štáte, je povinný za účelom pokračovania v bakalárskom štúdiu na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne (ďalej len TnUAD), predložiť najneskôr v deň zápisu rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní, s výnimkou stredoškolského vzdelania získaného v Českej republike.

Absolvent českého štúdia nemusí úradne overovať získané vzdelanie (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 60/2015 Z. z. – Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydávaných v Slovenskej republike a v Českej republike).

O uznaní dokladu o vzdelaní vydaného školou zriadenou iným štátom na území Slovenskej republiky so súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu alebo uznanou školou v inom členskom štáte alebo v treťom štáte na účely pokračovania v štúdiu rozhoduje regionálny úrad školskej správy v súlade s o zákonom č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ďalšie informácie o uznávaní ukončeného stredoškolského vzdelania v zahraničí záujemca nájde na stránkach Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: https://www.minedu.sk/uznavanie-ukonceneho-vzdelania-na-zakladnych-a-strednych-skolach/


AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica