Facebook Youtube Instagram

Uznávanie dokladov o vzdelaní

Uznávanie dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými školami sa riadi nasledovnými legislatívnymi predpismi:

  • Zákon č. 422/2015 o uznávaní dokladov o vzdelaní a uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
  • Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
  • Zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
  • Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o z mene a doplnení niektorých zákonov
  • Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Žiadosť o uznaní dokladu o vzdelaní si môžete stiahnuť TU.

Žiadosti o uznanie dokladov o vzdelaní môžete podať osobne alebo zaslať poštou na adresu:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Úsek prorektorky pre výchovu a vzdelávanie
Študentská 2
911 50 Trenčín


AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica