Uznávanie dokladov o vzdelaní

Akademické uznávanie znamená uznávanie stupňa dosiahnutého vzdelania za účelom pokračovania v ďalšom stupni vzdelávania, prípadne na ďalšie účely. Záverečné doklady zo základných a stredných škôl uznávajú okresné úrady, odbory školstva v krajských mestách. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR uznáva stupeň vysokoškolského vzdelania (bez študijného odboru) podľa medzinárodných zmlúv. Vysokoškolské vzdelanie v konkrétnom študijnom odbore uznávajú vysoké školy v prípade, ak je na pokračovanie na ďalší stupeň potrebné ukončené vzdelanie v rovnakom odbore alebo Slovenská republika nemá uzatvorenú medzinárodnú zmluvu s daným štátom.

Uznávanie dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými školami sa riadi nasledovnými legislatívnymi predpismi:


AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica