covid-19
Facebook Youtube Instagram

Uznávanie dokladov o vzdelaní

Uznávanie dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými školami sa riadi nasledovnými legislatívnymi predpismi:

  • Zákon č. 422/2015 o uznávaní dokladov o vzdelaní a uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
  • Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
  • Zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 z 27.6.2016 o ochrane fyzických osôb pri pracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
  • Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Žiadosť o uznaní dokladu o vzdelaní si môžete stiahnuť tu.

Súčasťou žiadosti je aj doklad o zaplatení administratívneho poplatku vo výške 50,00 €
v zmysle platnej Organizačnej smernice 3-U-004 Určenie výšky školného a poplatkov spojených so štúdiom na TnUAD zverejnená na www.tnuni.sk.

Údaje k platbe administratívneho poplatku:

číslo účtu:                 SK 1381800000007000065375
konštantný symbol: 0308
variabilný symbol:   190120
poznámka:                meno a priezvisko žiadateľa

Žiadosti o uznanie dokladov o vzdelaní môžete podať osobne alebo zaslať poštou na adresu:
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Úsek prorektorky pre výchovu a vzdelávanie
Študentská 2
911 50 Trenčín


AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica