Uznávanie dokladov o vzdelaní

Akademické uznávanie znamená uznávanie stupňa dosiahnutého vzdelania za účelom pokračovania v ďalšom stupni vzdelávania, prípadne na ďalšie účely. Záverečné doklady zo základných a stredných škôl uznávajú okresné úrady, odbory školstva v krajských mestách. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR uznáva stupeň vysokoškolského vzdelania (bez študijného odboru) podľa medzinárodných zmlúv. Vysokoškolské vzdelanie v konkrétnom študijnom odbore uznávajú vysoké školy v prípade, ak je na pokračovanie na ďalší stupeň potrebné ukončené vzdelanie v rovnakom odbore alebo Slovenská republika nemá uzatvorenú medzinárodnú zmluvu s daným štátom.

Uznávanie dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými školami sa riadi nasledovnými legislatívnymi predpismi:

  • Zákon č. 422/2015 o uznávaní dokladov o vzdelaní a uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
  • Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
  • Zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 z 27.6.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
  • Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica