Uznávanie dokladov o vzdelaní

Uznávanie dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými školami sa riadi nasledovnými legislatívnymi predpismi:

  • Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
  • Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
  • Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 z 27.6.2016 o ochrane fyzických osôb pri pracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
  • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica