Školné a poplatky

Výšku školného a poplatkov spojených so štúdiom upravuje príslušná Organizačná smernica.

Poplatok za prijímacie konanie

Slúži na materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na jednotlivých súčastiach univerzity:

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov                          34 €

Fakulta špeciálnej techniky                                               25 €

Fakulta priemyselných technológií                                   17 €

Fakulta zdravotníctva                                                       60 €

Katedra politológie                                                          19 €

FunGlass                                                                          0 €

Školné

Školné sa vzťahuje na jeden akademický rok a uhrádza sa za:

 • prekročenie štandardnej dĺžky štúdia,
 • súbežné štúdium,
 • externé štúdium.

Študent, ktorý študuje súbežne v jednom akademickom roku dva alebo viac študijných programov poskytovaných verejnou vysokou školou v tom istom stupni, je povinný danú skutočnosť písomne oznámiť univerzite alebo fakulte.

Univerzita môže školné odpustiť, znížiť alebo odložiť termín splatnosti na základe žiadosti študenta.

Školné môže byť študentovi odpustené ak:

 • študentovi rodičia poberajú dávku v hmotnej núdzi a posudzovanou osobou je aj študent;
 • sa jedná o úplne osirelého študenta, najviac však do dovŕšenia 25 rokov veku;
 • je zamestnancom TnUAD.

Školné môže byť znížené o 25% ak študent:

 • reprezentoval v predchádzajúcom akademickom roku TnUAD na národnom podujatí;
 • má v čase podania žiadosti jedného rodiča poberajúceho dávku v nezamestnanosti;
 • je na materskej dovolenke a má aspoň jedno dieťa alebo rodičovskej dovolenke, max. do dovŕšenia 3 rokov veku dieťaťa.

Školné môže byť znížené o 50 % ak študent:

 • reprezentoval v predchádzajúcom akademickom roku TnUAD na medzinárodnom podujatí;
 • ak študentovi vznikla povinnosť uhradiť školné z dôvodu súbežného štúdia a v prvom roku štúdia do 30. septembra zanechá štúdium v študijnom programe, na ktorý bol prijatý ako prvý v poradí;
 • uskutoční zápis do ďalšieho roku štúdia iba z dôvodu absolvovania štátnej skúšky;
 • poberal v predchádzajúcom akademickom roku sociálne štipendium v mesačnej výške aspoň 150 EUR okrem § 92 ods. 6 Zákona o VŠ;
 • má v čase podania žiadosti jedného rodiča v evidencii uchádzačov o zamestnanie po uplynutí podporného obdobia.

Školné môže byť znížené o 75 % ak študent:

 • má v čase podania žiadosti oboch rodičov v evidencii uchádzačov o zamestnanie bez nároku na podporu v predchádzajúcich šiestich mesiacoch pred podaním žiadosti;
 • do 30. septembra zanechá štúdium v 1. roku štúdia, na ktorý bol riadne prijatý a zapíše sa na štúdium, na ktoré bol dodatočne prijatý.

Termín splatnosti školného môže byť odložený maximálne na obdobie 4 mesiacov od rozhodnutia.

Dokumenty na stiahnutie:


AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica