Facebook Youtube Instagram
 • Európska komisia otvorila sériu verejných konzultácií

  Európska komisia otvorila sériu verejných konzultácií

  Európska komisia otvorila sériu verejných konzultácií k prioritám budúceho finančného rámca (Multiannual Financial Framework) na roky 2021 – 2027 cieľom zhromaždiť názory všetkých zainteresovaných strán na to, ako čo najlepšie využiť finančné prostriedky rozpočtu EÚ. Konzultácie sú otvorené občanom, organizáciám alebo podnikom do 8. marca 2018 a zahŕňajú celé spektrum budúceho financovania EÚ. Prehľad verejných konzultácií Európskej komisie je v slovenskom jazyku dostupný na https://ec.europa.eu/info/consultations_sk.  Slovenskú akademickú obec zvlášť upozorňujeme na konzultácie k európskym fondom v oblasti investícií, výskumu a inovácií, MSP a jednotnému trhu, ktoré sú dostupné na https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-investment-research-innovation-smes-and-single-market_sk. Samotný dotazník nie je zatiaľ dostupný v slovenskom jazyku, na výber je napr. český jazyk, anglický jazyk a ďalšie. Konzultácie v oblasti súdržnosti v slovenskom jazyku sú dostupné na https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-cohesion_sk. 

 • Slovenská rektorská konferencia oslávila štvrťstoročie od založenia

  Slovenská rektorská konferencia oslávila štvrťstoročie od založenia

  Dňa 18. decembra 2017 sa pri príležitosti 25. výročia konalo slávnostné zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie, na ktorom sa okrem členov zúčastnili aj predseda výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport NR SR Ľubomír Petrák a štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmanová. Slovenská rektorská konferencia reprezentuje vysoké školy, ktoré sú podľa slovenskej legislatívy vrcholné vzdelávacie, vedecké a umelecké ustanovizne. Vznikla transformáciou Slovenskej sekcie Klubu rektorov českých a slovenských vysokých škôl 25. novembra 1992. Podľa schválených stanov bola strategickým cieľom SRK koordinácia a podpora činnosti rektorov slovenských vysokých škôl v záujme utvárania vysokoškolskej politiky. Slovenská rektorská konferencia, teraz už ako orgán reprezentácie vysokých škôl, schvaľuje alebo sa vyjadruje k návrhom, ktoré jej predkladá MŠVVaŠ SR. V priebehu 25 rokov stáli na čele SRK desiati prezidenti a v súčasnosti je ním profesor Rudolf Kropil. V pléne Slovenskej rektorskej konferencie pôsobilo 131 rektoriek a rektorov – významné osobnosti slovenského akademického života, vedy, kultúry a umenia. Za uvedené obdobie sa členovia Slovenskej rektorskej konferencie stretli na viac ako 100 zasadnutiach a podujatiach. SRK okrem iného realizovala projekt inštitucionálneho hodnotenia vysokých škôl na Slovensku v spolupráci s EUA. V roku...

 • Trenčianska univerzita exceluje v programe Horizont 2020

  Trenčianska univerzita exceluje v programe Horizont 2020

  V najväčšom výskumnom a inovačnom programe Európskej únie Horizont 2020 sú k dispozícii financie vo výške takmer 80 mld. Eur. Cieľom programu je spájať výskum s inováciami a zaistiť, aby Európa produkovala špičkovú vedu a technológie, ktoré sú hybnou silou hospodárskeho rastu. Do programu sa zapojili nielen univerzity, ale aj rôzne firmy a organizácie. V týchto dňoch bolo zverejnené hodnotenie výsledkov a štatistík programu od januára 2014 do októbra 2017. Z celkových štatistík vyplýva, že program zafinancoval vyše 15 tisíc projektov v celkovej hodnote 26,65 mld. Eur. Súkromné firmy z tejto sumy dokázali získať až 28%. Najlepšou zo zapojených univerzít je University of Cambridge a najlepšou firmou Siemens. Európska komisia spustila vizualizáciu doterajších výsledkov, vrátane najúspešnejších slovenských subjektov. TOP 3 na Slovensku z hľadiska objemu pridelených finančných prostriedkov tvoria: Energochemica Trading a.s., Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Farma Oborin s.r.o.. Trenčianska univerzita sa nielenže umiestnila v TOP 3 najúspešnejších slovenských subjektov vôbec, ale má zároveň najlepší výsledok spomedzi všetkých slovenských univerzít v tomto programe. Na svoje dva projekty získala cez 12 miliónov Eur. Najzaujímavejšou a najperspektívnejšou oblasťou, do ktorej sa univerzitní odborníci...

 • Striebro na Hokejovom turnaji univerzít SR

  Striebro na Hokejovom turnaji univerzít SR

  Slovenská asociácia univerzitného športu v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja zorganizovala v Bratislave dňa 7. novembra 2017 už 6. ročník Hokejového turnaja univerzít SR. Turnaja sa zúčastnilo celkovo 6 tímov. Rozlosovanie určilo dve skupiny po 3 tímy, ktoré hrali systémom každý s každým. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne nastúpila v prvom zápase proti SPU Nitra, ktorý vyhrala hladko 7:0. V druhom zápase sme si zmerali sily s Ekonomickou univerzitou Bratislava, ktorú sme porazili 7:1 a bez straty bodu sme postúpili do semifinále, kde nás čakal tím Univerzity Konštantína a Filozofa Nitra. Po riadnom hracom čase zápas skončil nerozhodne 1:1 a tak nasledovali samostatné nájazdy. Tie sme poslednou strelou z hokejky Davida Minárika vyhrali v pomere 2:1 a postúpili sme do finále. Tak ako minulý rok sme súperili s hráčmi FTVŠ hrajúcimi pod hlavičkou UK Bratislava. Žiaľ tento zápas sme nevyhrali, ale skončili sme na krásnej striebornej priečke. V turnaji sa okrem umiestnenia a medailí bojovalo aj o postup na Zimnú univerziádu SR, do ktorej náš tím postúpil. Najlepším obrancom turnaja bol vyhlásený náš študent Matúš Holenda a ocenený za najviac strelených gólov jedným hráčom za jeden zápas bol tiež náš Ján Zlocha. Rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik, je na náš tím aj...

 • Uctili sme si pamiatku Alexandra Dubčeka

  Uctili sme si pamiatku Alexandra Dubčeka

  V utorok 7. novembra 2017 sme si po 25-tich rokoch pripomenuli a uctili pamiatku smrti Alexandra Dubčeka, významnej osobnosti slovenských i európskych politických a spoločenských dejín. Naša univerzita od roku 2002 hrdo nosí meno človeka, ktoré je známe na celom svete. Človeka, ktorý dostal šesť čestných doktorátov, okrem iného aj z našej partnerskej Univerzity v Bologni. Alexander Dubček bol ocenený okrem iných aj troma oceneniami, špeciálne za ľudské práva. Rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik si spolu s prorektormi, predsedom Akademického senátu a zástupcom študentov symbolicky uctili pamiatku  Alexandra Dubčeka  položením kytice kvetov k jeho buste, ktorá je umiestnená vo vestibule rektorátnej budovy Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Rektor vníma spojenie Alexandra Dubčeka s Trenčianskou univerzitou ako obrovskú česť a záväzok zároveň, aby sme jeho odkaz pretavili aj do prístupu k vzdelávaniu.

Политология – Philosophiae doctor (PhD.) - full-time

Требования к поступающим:

Основным требованием является успешное завершение магистерской программы обучения «Политология» или аналогичной программы. Кандидат должен продемонстрировать свои способности проводить независимые исследовательские работы, а также иметь достаточный уровень знания английского языка или другого международного языка. Для зачисления в докторантуру необходимо сдать вступительные экзамены. Целью экзамена при поступлении в докторантуру является проверка глубины знаний кандидата темы диссертации, выбранной из предложенного перечня (приложение № 1).

Заявитель обязан представить проект (тема диссертации) диссертации на словацком языке и одном из международных языков, а также подать заявления по форме (проект на словацком языке может быть заменен проектом на чешском языке или другом международном языке). Данный проект (тема докторской диссертации) объемом не более 10 стандартных страниц (для каждого языка) должен содержать следующие сведения:

- Обоснование и мотивировка заинтересованности кандидата в выбранной теме докторской диссертации;

- Определение основных направлений и целей, которые хочет проработать кандидат в своей докторской диссертации, а также методов, которые задействует кандидат при написании докторской диссертации;

- Краткое описание вопросов, поставленных на основе справочных материалов и источников;

- Ожидаемая польза от докторской диссертации, написанной по выбранной теме, для практического и последующего развития теории.

 

 

Дополнительные требования для поступления в докторантуру:

 • Заявление на обучение по программе третьего уровня должно быть подано посредством заполнения соответствующей формы (форма А3), заполнено согласно требованиям и подписано - должны быть указаны следующие сведения: личные данные, форма обучения, программа обучения и завершенная магистерская программа обучения;
 • Заявителю не нужно указывать темы и примечания к магистерской программе обучения на странице 2;
 • Одной из составляющих частей формы заявления является подписанное резюме, а также квитанция об оплате вступительных испытаний, которые необходимо приложить к странице 3;
 • Нам не требуется справка о состоянии здоровья, подтверждающая возможность обучаться в университете;
 • Выпускники кафедры политологии Тренчанского университета Александра Дубчека должны приложить копию диплома (нотариальное заверение не требуется), приложение к диплому и свидетельство о сдаче государственных экзаменов. Приложение к диплому должно содержать среднеарифметический балл, рассчитанный на основе баллов по всем завершенным предметом, свидетельство о сдаче государственного экзамена также должно содержать среднеарифметический балл, рассчитанный на основе баллов по всем сданным предметам с учетом баллов, полученных за защиту дипломной работы. Выпускникам необходимо отправить все эти документы в приемную комиссию кафедры политологии Тренчанского университета Александра Дубчека;
 • Выпускники других университетов должны предоставить нотариально-заверенную копию диплома, свидетельство о сдаче государственного экзамена, приложение к диплому или ведомость сданных экзаменов. Приложение к диплому (перечень сданных экзаменов) должно содержать среднеарифметический балл, рассчитанный на основе баллов по всем завершенным предметом, свидетельство о сдаче государственного экзамена также должно содержать среднеарифметический балл, рассчитанный на основе баллов по всем сданным предметам с учетом баллов, полученных за защиту дипломной работы. Выпускникам необходимо отправить все эти документы в приемную комиссию кафедры политологии Тренчанского университета Александра Дубчека.  

 

Если данные не будут указаны в полном объеме, заявление не будет занесено в базу данных кандидатов.

Кандидат может отправить только одно заявление на обучение по программе политологии и выбрать только одну форму обучения (очную или заочную).

Приемная комиссия оценивает результаты вступительных экзаменов на закрытом заседании. Если в сдаче вступительных экзаменов участвует много кандидатов, приемная комиссия проведет отбор по результатам экзаменов. Решение о приеме или отказе заявителю будет отправлено по почте не позднее чем через 30 дней с момента сдачи вступительного экзамена.

Информация об учебной программе:

Теоретические знания

Выпускник, обучавшийся по данной программе, будет иметь:

 • глубокие теоретические знания в области политологии, теории международных отношений, а также глубокие знания по ключевым политическим вопросам;
 • глубокие знания по методологии политологии;
 • будет способен вести независимую исследовательскую работу;

 

Практические знания и навыки

Выпускник сможет:

 • анализировать происходящие процессы в международной, европейской и мировой политиках;
 • обозначать тенденции в современной политологии и теории политики, а также занимать критическую позицию;
 • Характеризовать и анализировать вопросы и проблемы общества 21-го века, а также предлагать и реализовывать решения;
 • занимать профессиональную позицию по ключевым вопросам международных отношений;
 • прогнозировать и моделировать сценарии социального развития;

 

Прикладные знания, способности и навыки

Выпускник сможет: 

 • свободно общаться на английском языке или другом международном языке на профессиональном уровне;

 

Практика:

Выпускник, обучавшийся на третьем уровне по программе «Политология», приобретет все необходимые навыки, знания и способности, которые позволят получить работу по специальности.

Выпускник будет обладать достаточным количеством теоретической информации по изученным проблемам и сможет вести независимую исследовательскую работу. Выпускник получит информацию о текущем состоянии научных знаний в изучаемой научной дисциплине.

Кроме того, данный учебный план направлен на развитие коммуникативных навыков, навыков проведения презентаций и языковых навыков у каждого выпускника.

Приведенные предметы направлены на развитие критического мышления каждого выпускника, чей базовый уровень подготовки соответствует базовому уровню знаний студента.

Исходя из приведенной выше информации, выпускник будет способен использовать собственный профессиональный опыт при работе в качестве эксперта по политическим и социальным процессам в:

 • государственных учреждениях и органах местного самоуправления;
 • средствах массовой информации;
 • агентствах, специализирующихся на исследованиях общественного мнения и рыночных исследованиях;
 • некоммерческих организациях;
 • международных организациях, а также в научной и исследовательской отраслях.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica