FunGlass, VILA – Joint Glass Centre

Акредитирани студиски програми ДипломаТитула Јазик на студииоблик на студииВреметраење на студиите (години):
Неоргански технологии и неметални материјали III. докторска титула (PhD.) словачки/англискидневно4
Неоргански технологии и неметални материјали III.докторска титула (PhD.) словачки/англискиекстерно5