Нега - Bakalár (Bc.) - part-time

Услови за прием:

Основен услов за прием е положен завршен испит за средно образование. Друг услов за прием е успешното полагање на приемниот тест - тест по биологија во рамките на предметите од средно училиште.

Информации за студиската програма:

Дипломецот на студиската програма на додипломски студии „Нега“ е здравствен работник којшто поседува професионални способности за обезбедување нега. Дипломецот на студиската програма „Нега“ може да ги исполни барањата на дисциплина што опфаќа теории на нега со научно знаење од други дисциплини неопходни за обезбедување услуги на јавно здравство во примарната, секундарната и терцијарната превенција, како и при грижата за пациенти, рехабилитацијата и грижата по отпуштањето од болница. Може да обезбеди нега на поединци, семејства, групи или заедници на здрави или болни лица и да придонесе за добра здравствена состојба, закрепнување или мирна и достоинствена смрт. Може да размислува критички и да работи со добиените резултати од веродостојно истражување.

Дипломецот на студиската програма на додипломски студии „Нега“ обезбедува, на самозависен начин, медицинска нега (како превенција, поддршка, излекување, рехабилитација или дополнителна помош) на поединци, семејства и групи со применување методи на медицинска нега. Ја одржува и поддржува оптималната здравствена состојба на поединци, семејства, групи и заедници во различни ситуации во кои е потребна медицинска нега, стекнува активно учество на поединци, семејства, групи и заедници во процесот на одржување и подобрување на здравјето, лекувањето и грижата, ги следи потребите за медицинска нега, заедно со образованието за поединци, семејства и групи, а и обезбедува максимален квалитет во согласност со принципите на етика, правата на пациентите со акцент на максимален квалитет и учинок. Дипломецот се стекнува со предуслови за понатамошни студии на универзитет или во областа на специјализирано и продолжено образование.