Zmluvné krajiny

1. krok: Podanie prihlášky na štúdium:

Uchádzač:

  1. Vyplní tlačivo prihlášky na štúdium Opens external link in new windowhttps://e-prihlaska.tnuni.sk/ais/eprihlas/#!/vyhladavanie;
    (je potrebné uviesť mailovú adresu, pre uľahčenie ďalšej komunikácie);

  2. uhradí poplatok za prijímacie konanie;

    Fakulta Poplatok
    Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov 34 €
    Fakulta špeciálnej techniky 25 €
    Fakulty priemyselných technológií v Púchove 17 €
    Fakulta zdravotníctva 60 €
    Katedra politológie 19 €
    FunGlass 35 €


  3. doloží rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní (najneskôr v deň zápisu na štúdium). (Postup na vybavenie viď nižšie.)

2. krok: Prechodný pobyt na účel štúdia v prípade študentov/doktorandov

Študenti z tretích krajín, ktorí plánujú zostať na Slovensku dlhšie ako 90 dní, žiadajú o prechodný pobyt na účel štúdia. Žiadosť sa predkladá osobne v zahraničí na slovenskom Opens external link in new windowveľvyslanectve/konzuláte teritoriálne kompetentnom pre domovskú krajinu cudzinca alebo na Slovensku na príslušnom Opens external link in new windowoddelení cudzineckej polície.

Uchádzač predloží:

  1. Vyplnenú „Žiadosť o udelenie prechodného pobytu" (musí byť vyplnená v slovenčine);
  2. 2 aktuálne fotografie tváre 3 x 3,5 cm;
  3. platný cestovný doklad (iba k nahliadnutiu);
  4. doklad preukazujúci účel pobytu – potvrdenie školy o prijatí na štúdium (v slovenčine);
  5. dokument v slovenčine preukazujúci dostatočné finančné zabezpečenie pobytu  - potvrdenie o zostatku na účte vedenom v banke na meno štátneho príslušníka tretej krajiny;
  6. výpis/y z registra trestov, apostilovaný/é alebo superlegalizovaný/é, z domovskej krajiny cudzinca a z každej krajiny, kde mal cudzinec v posledných 3 rokoch pobyt dlhší ako 90 dní počas 6-tich po sebe nasledujúcich mesiacov; každý výpis musí byť následne úradne preložený do slovenčiny slovenským súdnym prekladateľom (zoznam súdnych prekladateľov nájdete na Opens external link in new windowhttp://jaspi.justice.gov.sk
  7. cudzinci, ktorí budú študovať na vysokej škole nedokladujú zabezpečenie ubytovania.

Žiadny z uvedených dokumentov nesmie byť starší ako 90 dní.
Poplatky: 4,50 EUR za vystavenie pobytového preukazu
Pracovníci oddelení cudzineckej polície komunikujú výhradne v slovenčine. Preto odporúčame tým, ktorí neovládajú slovenčinu, aby prišli na oddelenie cudzineckej polície v sprievode niekoho, kto slovenčinu ovláda.

Adresa Odboru cudzineckej polície Trenčín
Jilemnického 2, Trenčín 911 01
Tel: +421-96120-3233
Fax: +421-96120-3209 

Ak je povolenie na prechodný pobyt udelené, do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte je potrebné na oddelenie cudzineckej polície priniesť doklad o zdravotnej prehliadke potvrdzujúci, že dotknutá osoba netrpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie. Doklad o zdravotnej prehliadke nesmie byť starší ako 30 dní a možno ho získať len
vo vybraných slovenských Opens external link in new windowzdravotníckych zariadeniach.


3. krok: Uznanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania na účely pokračovania v štúdiu

Uchádzač, ktorý úspešne ukončil stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie v členskom štáte alebo v treťom štáte, je povinný za účelom pokračovania v bakalárskom štúdiu na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne (ďalej len TnUAD), predložiť rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní.

O uznaní dokladu o vzdelaní, ktorým je vysvedčenie o maturitnej skúške, vydaného uznanou strednou školou v inom členskom štáte alebo v treťom štáte rozhoduje okresný úrad v sídle kraja po porovnaní obsahu a rozsahu absolvovaného vzdelávania žiadateľa s obsahom a rozsahom vzdelávania, ktorý sa podľa štátneho vzdelávacieho programu vyžaduje v Slovenskej republike.

Uchádzač predloží:

  1. žiadosť o uznanie dokladu;
  2. kópia dokladu totožnosti;
  3. osvedčená kópia dokladu o ukončenom vzdelaní - preklad do slovenského jazyka musí vyhotoviť súdny tlmočník;
  4. doklad o zaplatení správneho poplatku 5 eur.

Uvedené dokumenty zašle na adresu:

Okresný úrad Trenčín
Odbor školstva
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín