Foreign student's guide

Choose language to find your suitable study program

Prihlásenie na štúdium

Pre prihlásenie na štúdium potrebné vyplniť e-prihlášku na vybranú fakultu a zaplatiť poplatok.

Dokumenty musia byť preložené úradným prekladateľom do slovenčiny (okrem uchádzačov  z Českej republiky).

 • Pre bakalárske štúdium je potrebný doklad o vzdelaní zo strednej školy a ďalšie dokumenty, ktoré sú uvedené v podmienkach prijatia.
 • Pre inžinierske/magisterské štúdium je potrebný bakalársky diplom a ďalšie dokumenty, ktoré sú uvedené v podmienkach prijatia.
 • Pre doktorandské štúdium je potrebný inžiniersky/magisterský diplom a ďalšie dokumenty, ktoré sú uvedené v podmienkach prijatia.

Každý uchádzač, ktorý absolvoval predchádzajúce štúdium v zahraničí (okrem uchádzačov  z Českej republiky) musí predložiť:

 • rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní zo strednej školy, ak sa prihlási na bakalárske štúdium,
 • rozhodnutie o uznaní bakalárskeho diplomu, ak sa prihlási na inžinierske/magisterské štúdium,
 • rozhodnutie o uznaní inžinierskeho/magisterského diplomu, ak sa prihlási na doktorandské štúdium.

Rozhodnutie vydá Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo vysoká škola (diplom z univerzity) alebo Regionálny úrad školskej správy (doklad o vzdelaní zo strednej školy).

Ak Vám bol udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko, získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania možno preukázať najneskôr v deň určený na zápis na štúdium čestným vyhlásením a testom všeobecných študijných predpokladov. Postup pre absolvovanie testu všeobecných študijných predpokladov je definovaný na stránke: https://www.scio.sk/nps/vsp.asp vo viacerých jazykových mutáciách SK / EN / UA


Call for Enrolment

Candidates are supposed to submit the e-application for enrolment for the selected faculty and pay the fee.

The documents must be translated by a professional translation service into Slovak (Except for the candidates from the Czech Republic).

 • For bachelor’s study, the proof of successful graduation within previous secondary school education and other documents are required, which are listed in the Conditions of Admission.
 • A master’s degree in engineering / A master’s degree requires a bachelor’s degree and other documents, which are listed in the Conditions of Admission.
 • A master’s degree in engineering / A master’s degree and other documents listed in the Conditions of Admission are required for doctoral studies. 

Each candidate who has completed a previous study abroad (Except for the candidates from the Czech Republic) must submit:

 • A decision on the recognition of a high school diploma if he or she applies for a bachelor’s degree,
 • A decision on the recognition of a bachelor’s degree if he or she applies for a master’s degree in engineering / a master's degree,
 • A decision on the recognition of a master’s degree in engineering / a master’s degree if he or she applies for a doctoral study.

The decision will be issued by the Ministry of Education, Science, Research and Sports of the Slovak Republic (university diploma), university or the Regional Office of School Administration (proof of secondary school education).

If you have been granted asylum, subsidiary protection, or temporary refuge, obtaining a full secondary or full secondary education can be proved no later than on the day designated for enrolment by a Solemn Declaration and a General Study Prerequisite Test. The procedure for passing the test of general study prerequisites is defined on the website: https://www.scio.sk/nps/vsp.asp in several language versions SK / EN / UA


Реєстрація на навчання

Для вступу на навчання необхідно заповнити електронну заяву на обраний факультет та сплатити внесок.

Документи повинні бути перекладені офіційним перекладачем на словацьку мову (за винятком заявників з Чеської Республіки).

 • Для навчання на бакалавраті необхідно надати документи, що підтверджують середню освіту та інші документи, які вказані в умовах вступу.
 • Для навчання на освітньому рівні інженера/магістра необхідно надати рішення про визнання ступеня бакалавра.
 • Для навчання в докторантурі необхідно надати рішення про визнання ступеня інженера/магістра.

Абітурієнт, який здобув освіту за кордоном, повинен подати (за винятком заявників з Чеської Республіки):

 • Рішення про визнання атестата про закінчення середньої школи, якщо він/вона претендує на здобуття ступеня бакалавра
 • Рішення про визнання ступеня бакалавра, якщо він/вона претендує на здобуття ступеня інженера/магістра
 • Рішення про визнання ступеня інженера/магістра, якщо він/вона претендує на навчання в докторантурі

Рішення повинно бути видано Міністерством освіти, науки, досліджень та спорту Словацької Республіки або університетом (диплом про закінчення університету) або Регіональним урядом шкільної адміністрації (атестат середньої освіти).

Якщо вам надано притулок, додатковий захист або тимчасовий прихисток, здобуття повної середньої чи професійної освіти можна підтвердити не пізніше дати, призначеної для зарахування, заявою, що засвідчує факт отримання освіти з ваших слів та завірений нотаріально, а також складанням тесту із загальноосвітньої підготовки. Порядок складання тесту із загальноосвітньої підготовки визначено на сайті: https://www.scio.sk/nps/vsp.asp у кількох мовних версіях SK / EN / UA