Facebook Youtube Instagram

Zdravotníctvo

Bakalárske štúdium (Bc.)

Fyzioterapia

Termín podania prihlášky:

 • 1. kolo: 30. apríl 2019
 • 2. kolo: 22 júl 2019*

Termín prijímacieho konania/prijímacej skúšky:

 • 1. kolo: 12.-13. jún 2019
 • 2. kolo: 22 august 2019*

* 2. kolo prijímacích skúšok sa bude konať v prípade, že po prvom kole nebude prijatý plánovaný počet uchádzačov
Náhradný termín prijímacej skúšky: 20.jún 2019
(O náhradný termín prijímacej skúšky môže uchádzač požiadať písomne zo zdravotných, osobných a iných dôvodov. Tento termín je určený iba pre uchádzačov, ktorí si podali prihlášku v riadnom termíne, t.j. do 30.apríla 2019, nemohli sa dostaviť na prijímaciu skúšku v dňoch 12. – 13.júna 2019 a písomne o náhradný termín požiadali).

Písomný test

Test je zameraný na biológiu v rozsahu stredoškolského učiva. V teste je 50 otázok, jedna odpoveď je správna, za každú správnu odpoveď získa uchádzač 2 body, za celý test môže získať maximálne 100 bodov. Za overovanie fyzických schopností na štúdium uchádzač môže získať maximálne 40 bodov.

Overovanie fyzických schopností na štúdium:

Za overovanie fyzických schopností na štúdium uchádzač môže získať maximálne 40 bodov.

1. Gymnastika:

Cvičí sa na 12-metrovom gymnastickom páse alebo páse vytvorenom zo žineniek. Uchádzač je povinný zostaviť si a správne zacvičiť gymnastickú zostavu z nižšie uvedených prvkov. Prvkov musí byť v zostave minimálne 5. Gymnastické prvky: váha predklonmo, obraty, výpon na špičkách, kotúľ vpred, kotúľ vzad, kotúľ vpred do roznoženia, kotúľ vzad do roznoženia, stoj na lopatkách, stoj na hlave, stoj na rukách, premet bokom, dva premety bokom vo väzbe, premet vpred, premet vzad, salto vpred, salto vzad.

(Príklad gymnastickej zostavy: váha predklonmo, stoj spojný, kotúľ vpred, skok s obratom o 180° a pažami čelné kruhy von, stoj spojný, výpon na špičkách, spádom vzad stoj na lopatkách.)

Bodovanie:

za každý správne zacvičený prvok uchádzač získa 2 body, maximálny počet bodov – 10

2. Plávanie:

Uchádzač je povinný preplávať ľubovoľným plaveckým spôsobom vzdialenosť 50 metrov.

Bodovanie: 

maximálny počet bodov 10 (Tab. 1)

Tab. 1 - https://fz.tnuni.sk/uploads/media/Overovanie_fyzickych_schopnosti_na_studium.pdf

3.Atletika:

3.1 4x10-metrový člnkový beh: Stanovený 10-metrový úsek je vyznačený na obidvoch stranách kužeľmi. Cvičenec z polovysokého štartu (obe nohy sú za štartovacou čiarou a bez použitia bloku) beží čo najrýchlejšie od jedného kužeľa k druhému. Body sa získavajú za čas s presnosťou na desatiny sekundy. Opakovaný štart pri nevydarenom štarte alebo neobehnutí kužeľa nie je povolený. Uchádzač je povinný absolvovať daný test do limitu 15 sekúnd.

Bodovanie:

maximálny počet bodov 10 (Tab. 2)

Tab 2 -  https://fz.tnuni.sk/uploads/media/Overovanie_fyzickych_schopnosti_na_studium.pdf

3.2    10x10-metrový člnkový beh: Uchádzač je povinný absolvovať daný test do limitu 40 sekúnd.

Bodovanie:

maximálny počet bodov 10 (Tab. 3)

Tab. 3 - https://fz.tnuni.sk/uploads/media/Overovanie_fyzickych_schopnosti_na_studium.pdf

Podmienky prijatia:

 • riadne vyplnená prihláška na vysokoškolské štúdium I. stupňa s požadovanými prílohami:
  • notárom alebo matrikou overené kópie stredoškolských vysvedčení (prvý až štvrtý ročník) – v prípade, že nie je školou potvrdený priemer známok v prihláške;
  • notárom alebo matrikou overená kópia maturitného vysvedčenia,
  • uchádzači, maturujúci v školskom roku 2017/2018, dodajú notárom alebo matrikou overené kópie koncoročného vysvedčenia za 4. ročník strednej školy a maturitného vysvedčenia na Študijné oddelenie FZ najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. V prípade nedodania dokumentov v stanovenom termíne bude prihlásený uchádzač posudzovaný ako uchádzač, ktorý nesplnil podmienky prijatia na štúdium;
  • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu zdravotníckeho študijného odboru a k výkonu povolania vo zvolenom študijnom programe (na predpísanom tlačive – vložiť do prihlášky).
  • úspešné absolvovanie prijímacej skúšky;
  • prijatí budú tí uchádzači, ktorí dosiahnu najvyšší počet bodov za prijímaciu skúšku.
  • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie vo výške 60 €

Číslo účtu: SK13 8180 0000 0070 0006 5375

Variabilný symbol: 10902

Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača (bez lomky)

(Do správy pre prijímateľa odporúčame uviesť meno a priezvisko uchádzača)

Opens external link in new windowTlacivo__Potvrdenie_lekara_o_zdravotnej_sposobilosti.pdf

 

Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve (denné, externé)

Termín podania prihlášky:

 • 1. kolo: 30. apríl 2019
 • 2. kolo: 22 júl 2019*

Termín prijímacieho konania/prijímacej skúšky:

 • 1. kolo: 12.-13. jún 2019
 • 2. kolo: 22 august 2019*

* 2. kolo prijímacích skúšok sa bude konať v prípade, že po prvom kole nebude prijatý plánovaný počet uchádzačov
Náhradný termín prijímacej skúšky: 20.jún 2019
(O náhradný termín prijímacej skúšky môže uchádzač požiadať písomne zo zdravotných, osobných a iných dôvodov. Tento termín je určený iba pre uchádzačov, ktorí si podali prihlášku v riadnom termíne, t.j. do 30.apríla 2019, nemohli sa dostaviť na prijímaciu skúšku v dňoch 12. – 13.júna 2019 a písomne o náhradný termín požiadali).

Podmienky prijatia:

 • riadne vyplnená prihláška na vysokoškolské štúdium I. stupňa s požadovanými prílohami:
  • notárom alebo matrikou overené kópie stredoškolských vysvedčení (prvý až štvrtý ročník) – v prípade, že nie je školou potvrdený priemer známok v prihláške;
  • notárom alebo matrikou overená kópia maturitného vysvedčenia,
  • uchádzači, maturujúci v školskom roku 2017/2018, dodajú notárom alebo matrikou overené kópie koncoročného vysvedčenia za 4. ročník strednej školy a maturitného vysvedčenia na Študijné oddelenie FZ najneskôr do 12.júna 2018. V prípade nedodania dokumentov v stanovenom termíne bude prihlásený uchádzač posudzovaný ako uchádzač, ktorý nesplnil podmienky prijatia na štúdium;
  • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu zdravotníckeho študijného odboru a k výkonu povolania vo zvolenom študijnom programe (na predpísanom tlačive – vložiť do prihlášky). 
  • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie vo výške 60 €

Číslo účtu: SK13 8180 0000 0070 0006 5375

Variabilný symbol: 10902

Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača (bez lomky)

(Do správy pre prijímateľa odporúčame uviesť meno a priezvisko uchádzača)

Opens external link in new windowTlacivo__Potvrdenie_lekara_o_zdravotnej_sposobilosti.pdf

 

Ošetrovateľstvo (denné)

Termín podania prihlášky:

 • 1. kolo: 30. apríl 2019
 • 2. kolo: 22 júl 2019*

Termín prijímacieho konania/prijímacej skúšky:

 • 1. kolo: 12.-13. jún 2019
 • 2. kolo: 22 august 2019*

* 2. kolo prijímacích skúšok sa bude konať v prípade, že po prvom kole nebude prijatý plánovaný počet uchádzačov
Náhradný termín prijímacej skúšky: 20.jún 2019
(O náhradný termín prijímacej skúšky môže uchádzač požiadať písomne zo zdravotných, osobných a iných dôvodov. Tento termín je určený iba pre uchádzačov, ktorí si podali prihlášku v riadnom termíne, t.j. do 30.apríla 2019, nemohli sa dostaviť na prijímaciu skúšku v dňoch 12. – 13.júna 2019 a písomne o náhradný termín požiadali).

Podmienky prijatia:

 • riadne vyplnená prihláška na vysokoškolské štúdium I. stupňa s požadovanými prílohami:
  • notárom alebo matrikou overené kópie stredoškolských vysvedčení (prvý až štvrtý ročník) – v prípade, že nie je školou potvrdený priemer známok v prihláške;
  • notárom alebo matrikou overená kópia maturitného vysvedčenia,
  • uchádzači, maturujúci v školskom roku 2017/2018, dodajú notárom alebo matrikou overené kópie koncoročného vysvedčenia za 4. ročník strednej školy a maturitného vysvedčenia na Študijné oddelenie FZ najneskôr do 12.júna 2018. V prípade nedodania dokumentov v stanovenom termíne bude prihlásený uchádzač posudzovaný ako uchádzač, ktorý nesplnil podmienky prijatia na štúdium;
  • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu zdravotníckeho študijného odboru a k výkonu povolania vo zvolenom študijnom programe (na predpísanom tlačive – vložiť do prihlášky). 
  • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie vo výške 60 €

Číslo účtu: SK13 8180 0000 0070 0006 5375

Variabilný symbol: 10902

Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača (bez lomky)

(Do správy pre prijímateľa odporúčame uviesť meno a priezvisko uchádzača)

Opens external link in new windowTlacivo__Potvrdenie_lekara_o_zdravotnej_sposobilosti.pdf

 

Verejné zdravotníctvo (denné, externé)

Termín podania prihlášky:

 • 1. kolo: 30. apríl 2019
 • 2. kolo: 22 júl 2019*

Termín prijímacieho konania/prijímacej skúšky:

 • 1. kolo: 12.-13. jún 2019
 • 2. kolo: 22 august 2019*

* 2. kolo prijímacích skúšok sa bude konať v prípade, že po prvom kole nebude prijatý plánovaný počet uchádzačov
Náhradný termín prijímacej skúšky: 20.jún 2019
(O náhradný termín prijímacej skúšky môže uchádzač požiadať písomne zo zdravotných, osobných a iných dôvodov. Tento termín je určený iba pre uchádzačov, ktorí si podali prihlášku v riadnom termíne, t.j. do 30.apríla 2019, nemohli sa dostaviť na prijímaciu skúšku v dňoch 12. – 13.júna 2019 a písomne o náhradný termín požiadali).

Podmienky prijatia:

 • riadne vyplnená prihláška na vysokoškolské štúdium I. stupňa s požadovanými prílohami:
  • notárom alebo matrikou overené kópie stredoškolských vysvedčení (prvý až štvrtý ročník) – v prípade, že nie je školou potvrdený priemer známok v prihláške;
  • notárom alebo matrikou overená kópia maturitného vysvedčenia,
  • uchádzači, maturujúci v školskom roku 2017/2018, dodajú notárom alebo matrikou overené kópie koncoročného vysvedčenia za 4. ročník strednej školy a maturitného vysvedčenia na Študijné oddelenie FZ najneskôr do 12.júna 2018. V prípade nedodania dokumentov v stanovenom termíne bude prihlásený uchádzač posudzovaný ako uchádzač, ktorý nesplnil podmienky prijatia na štúdium;
  • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu zdravotníckeho študijného odboru a k výkonu povolania vo zvolenom študijnom programe (na predpísanom tlačive – vložiť do prihlášky). 
  • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie vo výške 60 €

Číslo účtu: SK13 8180 0000 0070 0006 5375

Variabilný symbol: 10902

Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača (bez lomky)

(Do správy pre prijímateľa odporúčame uviesť meno a priezvisko uchádzača)

Opens external link in new windowTlacivo__Potvrdenie_lekara_o_zdravotnej_sposobilosti.pdf


Magisterské štúdium (Mgr.)

Ošetrovateľstvo (denné)

Termín podania prihlášky:

 • 1. kolo: 30. apríl 2019
 • 2. kolo: 22 júl 2019*

Termín prijímacieho konania/prijímacej skúšky:

 • 1. kolo: 12.-13. jún 2019
 • 2. kolo: 22 august 2019*

* 2. kolo prijímacích skúšok sa bude konať v prípade, že po prvom kole nebude prijatý plánovaný počet uchádzačov
Náhradný termín prijímacej skúšky: 20.jún 2019
(O náhradný termín prijímacej skúšky môže uchádzač požiadať písomne zo zdravotných, osobných a iných dôvodov. Tento termín je určený iba pre uchádzačov, ktorí si podali prihlášku v riadnom termíne, t.j. do 30.apríla 2019, nemohli sa dostaviť na prijímaciu skúšku v dňoch 12. – 13.júna 2019 a písomne o náhradný termín požiadali).

Podmienky prijatia:

 • ukončenie bakalárskeho štúdia v študijnom programe Ošetrovateľstvo
 • jednoročná odborná zdravotnícka prax v zmysle § 57 ods. 6 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • riadne vyplnená prihláška na vysokoškolské štúdium II. stupňa a priloženie požadovaných dokladov:
  • notárom alebo matrikou overené kópie dokladov o ukončení bakalárskeho štúdia v študijnom programe Ošetrovateľstvo (diplom a vysvedčenie o štátnej skúške);
  • uchádzači, ktorí vykonávajú štátnu skúšku v akademickom roku 2017/2018, dodajú overené kópie dokladov na Študijné oddelenie FZ najneskôr do stanoveného termínu. V prípade nedodania dokumentov v stanovenom termíne bude prihlásený uchádzač posudzovaný ako uchádzač, ktorý nesplnil podmienky prijatia na štúdium;
  • potvrdenie od súčasného zamestnávateľa (§ 58 ods. 3, písmeno b) Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
  • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu zdravotníckeho študijného odboru a k výkonu povolania vo zvolenom študijnom programe (na predpísanom tlačive – vložiť do prihlášky). 
  • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie vo výške 60 €

 

Číslo účtu: SK13 8180 0000 0070 0006 5375

Variabilný symbol: 10902

Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača (bez lomky)

(Do správy pre prijímateľa odporúčame uviesť meno a priezvisko uchádzača

Tlacivo__Potvrdenie_lekara_o_zdravotnej_sposobilosti.pdf

Fyzioterapia (denné, externe)
 • Termín podania prihlášky: 10. 11 .2018