Facebook Youtube Instagram

Strojárstvo a automotive

Bakalárske štúdium (Bc.)

Termín podania prihlášky: do 31.03.2019

Prijímacia skúška: bez prijímacích skúšok formou výberového konania

Podmienky prijatia:

 • ukončené stredoškolské vzdelanie a splnenie podmienok prijatia na I. stupeň štúdia
 • správne vyplnená prihláška pre I. stupeň štúdia s požadovanými prílohami:
 • overené maturitné vysvedčenie 
 • overené kópie koncoročných vysvedčení (1. - 4. ročník)
 • doklad o zaplatení poplatku za priímacie konanie vo výške 25 €

Číslo účtu: SK13 8180 0000 0070 0006 5375
Variabilný symbol: 10302
Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača (bez lomítka)
(Do správy pre prijímateľa odporúčame uviesť meno a priezvisko uchádzača)

 

Inžinierske štúdium (Ing.)

Termín podania prihlášky: do 30.06.2019

Prijímacia skúška: bez prijímacích skúšok formou výberového konania

Podmienky prijatia:

 • ukončené bakalárske vzdelanie v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore
 • správne vyplnená prihláška pre II. stupeň štúdia s požadovanými prílohami:
 • overená fotokópia diplomu 
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z inej VŠ
 • overenú fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z inej VŠ
 • doklad o zaplatení poplatku za priímacie konanie vo výške 25 €

Číslo účtu: SK13 8180 0000 0070 0006 5375
Variabilný symbol: 10302
Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača (bez lomítka)
(Do správy pre prijímateľa odporúčame uviesť meno a priezvisko uchádzača)

 

Doktorandské štúdium (PhD.)

Termín podania prihlášky: do 06.08.2019

Prijímacia skúška: ústna prijímacia skúška

Podmienky prijatia:

 • ukončené inžinierske štúdium v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore
 • správne vyplnená prihláška pre III. stupeň štúdia s požadovanými prílohami:
 • životopis
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z inej VŠ
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z inej VŠ
 • overenú fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z inej VŠ
 • doklad o zaplatení poplatku za priímacie konanie vo výške 30 €

Číslo účtu: SK13 8180 0000 0070 0006 5375
Variabilný symbol: 10302
Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača (bez lomítka)
(Do správy pre prijímateľa odporúčame uviesť meno a priezvisko uchádzača)