Facebook Youtube Instagram

Spoločensko politické štúdiá

Bakalárske štúdium (Bc.)

 • Termín podania prihlášky: do 30. júna 2019
 • Prijímacia skúška: výberové konanie 

Podmienky prijatia:

 • získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania
 • riadne vyplnený typizovaný formulár prihlášky pre I. stupeň štúdia s požadovanými prílohami:
  • tohtoroční maturanti - vpísané predmety a koncoročné známky za tri ročníky, potvrdené školou. Uchádzač je povinný vypočítať si priemer známok za jednotlivé ročníky a uviesť ho v prihláške.
  • overenú fotokópiu koncoročného vysvedčenia za 4. ročník a overené maturitné vysvedčenie predložia tohtoroční maturanti najneskôr v deň zápisu na štúdium;
  • uchádzači, ktorí už maturovali - vypíšu si predmety a koncoročné známky za všetky ročníky, známky z maturitnej skúšky. Uchádzač je povinný vypočítať si priemer známok za jednotlivé ročníky a maturitu a uviesť ho v prihláške.
  • overené fotokópie všetkých vysvedčení a overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia doložia uchádzači, ktorí už maturovali do prihlášky;
  • doklad o  zaplatení poplatku za prijímacie konanie vo  výške 19 € na
   Číslo účtu: SK13 8180 0000 0070 0006 5375
   Variabilný symbol: 19002
   Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača (bez lomky)
   (Do správy pre prijímateľa odporúčame uviesť meno a priezvisko uchádzača)

Magisterské štúdium (Mgr.)

 • Termín podania prihlášky bude zverejnený dodatočne
 • Prijímacia skúška: výberové konanie

Podmienky prijatia:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa (bakalárske) v danom alebo príbuznom odbore;
 • riadne vyplnený typizovaný formulár prihlášky pre II. stupeň štúdia s požadovanými prílohami:
  • Uchádzač nemusí vpisovať predmety a známky za bakalárske štúdium na strane č. 2.;
  • Nevyžadujeme potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu.;
  • Absolventi CUP Katedry politológia TnUAD predložia kópiu (nemusí byť overená) dodatku diplomu a vysvedčenia štátnej skúške. Na dodatku diplomu uvedú aritmetický priemer vypočítaný za všetky absolvované predmety a takisto na vysvedčení o štátnej skúške uvedú aritmetický priemer absolvovaných predmetov a obhajoby záverečnej práce. Tieto doklady zašlú na študijné oddelenie CUP Katedry politológie TnUAD.
  • Absolventi z iných vysokých škôl predložia overenú kópiu diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške, dodatku diplomu alebo výpisu absolvovaných skúšok. Na dodatku diplomu (výpise známok) uvedú aritmetický priemer vypočítaný za všetky absolvované predmety a takisto na vysvedčení o štátnej skúške uvedú aritmetický priemer absolvovaných predmetov a obhajoby záverečnej práce. Tieto doklady zašlú na študijné oddelenie CUP Katedry politológie TnUAD.
  • doklad o  zaplatení poplatku za prijímacie konanie vo  výške 35 € na
   Číslo účtu: SK13 8180 0000 0070 0006 5375
   Variabilný symbol: 19002
   Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača (bez lomky)
   (Do správy pre prijímateľa odporúčame uviesť meno a priezvisko uchádzača)

Doktorandské štúdium (PhD.)

 • Termín podania prihlášky bude zverejnený dodatočne

V rámci prijímacieho konania na doktorandské štúdium sa uskutoční prijímacia skúška. Obsahom prijímacej skúšky na doktorandské štúdium je preverenie znalostí uchádzača z problematiky, ktorá je obsahom témy vybranej uchádzačom z návrhov tém doktorandských dizertačných prác.

Na tento účel predloží uchádzač spolu s prihláškou na doktorandské štúdium projekt (tézy témy) dizertačnej práce v slovenskom a svetovom jazyku, na ktorú sa hlási (projekt v slovenskom jazyku môže byť nahradený projektom v českom alebo druhom svetovom jazyku).  Projekt  (tézy témy dizertačnej práce) v rozsahu 10 normostrán (v každom z jazykov) by mal obsahovať:

 • zdôvodnenie a motiváciu, prečo sa uchádzač rozhodol spracúvať vybratú tému doktorandskej dizertačnej práce,
 • vymedzenie základných smerov a cieľov, ktorými by sa uchádzač chcel uberať pri spracúvaní doktorandskej dizertačnej práce, s akými metódami bude uvažovať pri spracúvaní vybratej témy doktorandskej dizertačnej práce,
 • stručnú charakteristiku danej problematiky spracovanú na základe odbornej literatúry,
 • predpokladaný prínos v spracúvaní vybratej témy doktorandskej dizertačnej práce pre prax i ďalší vývoj teórie.

Podmienky prijatia:

 • ukončený II. stupeň vysokoškolského štúdia v študijnom odbore politológia alebo v príbuznom študijnom odbore. Uchádzač o štúdium musí preukázať schopnosti pre samostatnú vedeckú prácu a musí mať aktívnu znalosť anglického alebo iného svetového jazyka.
 • riadne vyplnený typizovaný formulár prihlášky pre III. stupeň štúdia s požadovanými prílohami:
  • uchádzač nemusí vpisovať predmety a známky za magisterské štúdium na strane č. 2;
  • súčasťou prihlášky musí byť životopis,
  • nevyžadujeme potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu;
  • absolventi CUP Katedra Politológie TnU AD predložia kópiu (nemusí byť overená) diplomu,  dodatku diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške. Na dodatku diplomu uvedú aritmetický priemer vypočítaný za všetky absolvované predmety a takisto na vysvedčení o štátnej skúške uvedú aritmetický priemer absolvovaných predmetov a obhajoby záverečnej práce. Tieto doklady zašlú na študijné oddelenie CUP Katedry Politológie TnUAD;
  • absolventi z iných vysokých škôl predložia overenú kópiu diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške, dodatku diplomu alebo výpisu absolvovaných skúšok. Na dodatku diplomu (výpise známok) uvedú aritmetický priemer vypočítaný za všetky absolvované predmety a takisto na vysvedčení o štátnej skúške uvedú aritmetický priemer absolvovaných predmetov a obhajoby záverečnej práce. Tieto doklady zašlú na študijné oddelenie CUP Katedry Politológie TnUAD.
  • doklad o  zaplatení poplatku za prijímacie konanie vo  výške 35 € na
   Číslo účtu: SK13 8180 0000 0070 0006 5375
   Variabilný symbol: 19002
   Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača (bez lomky)
   (Do správy pre prijímateľa odporúčame uviesť meno a priezvisko uchádzača)