Facebook Youtube Instagram

Materiálové inžinierstvo

Fakulta priemyselných technológií v Púchove

Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá FunGlass

Bakalárske štúdium (Bc.)

 • Termín podania prihlášky: do 30. 06. 2019
 • Prijímacia skúška: bez prijímacích skúšok formou výberového konania

Podmienky prijatia:

 • získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania;
 • riadne vyplnený typizovaný formulár prihlášky pre I. stupeň štúdia s požadovanými prílohami:
  • fotokópie koncoročných vysvedčení za 1. - 4. ročník, prípadne 5. ročník (vysvedčenie z posledného ročníka musí byť úradom overená fotokópia);
  • úradom overená fotokópia maturitného vysvedčenia (študenti, ktorí maturujú v danom akademickom roku, doručia úradne overené kópie posledného ročníka a maturitného vysvedčenia hneď po ukončení strednej školy);
  • doklad z banky o zaplatení poplatku za prijímacie konanie vo výške 17 € na
   Číslo účtu: SK13 8180 0000 0070 0006 5375
   Variabilný symbol: 10502
   Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača (bez lomky)
   (Do správy pre prijímateľa odporúčame uviesť meno a priezvisko uchádzača)

Inžinierske štúdium (Ing.)

 • Termín podania prihlášky bude zverejnený dodatočne
 • Prijímacia skúška: bez prijímacích skúšok formou výberového konania podľa výsledkov ukončeného bakalárskeho štúdia v danom alebo príbuznom študijnom odbore.

Podmienky prijatia:

 • ukončené bakalárske štúdium v danom alebo príbuznom odbore;
 • riadne vyplnená prihláška na predpísanom tlačive pre II. stupeň vysokoškolského štúdia (formát A3) s nasledovnými prílohami:
  • overená kópia diplomu, vysvedčenia  o štátnej skúške, dodatku diplomu alebo výpisu absolvovaných skúšok
  • doklad z banky o  zaplatení poplatku za prijímacie konanie vo  výške 35 € na
   Číslo účtu: SK13 8180 0000 0070 0006 5375
   Variabilný symbol: 19024
   Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača (bez lomky)
   (Do správy pre prijímateľa odporúčame uviesť meno a priezvisko uchádzača).

Inžinierske štúdium (Ing.)

 • Termín podania prihlášky: do 30. 06. 2019
 • Prijímacia skúška: bez prijímacích skúšok formou výberového konania podľa výsledkov ukončeného bakalárskeho štúdia na vysokých školách technického alebo prírodovedného zamerania.

Podmienky prijatia:

 • ukončené bakalárske štúdium technického alebo prírodovedného zamerania;
 • riadne vyplnený typizovaný formulár prihlášky II. stupňa s nasledovnými prílohami:
  • úradne overená fotokópia vysvedčenia o štátnej skúške (absolventi FPT fotokópia);
  • úradne overený doklad o absolvovaní štúdia I. stupňa - diplom (absolventi FPT fotokópia);
  • úradne overený dodatok k diplomu - doklad o výpise výsledkov štúdia (absolventi FPT fotokópia);
  • doklad z banky o zaplatení poplatku za prijímacie konanie vo výške 17 € na
   Číslo účtu: SK13 8180 0000 0070 0006 5375
   Variabilný symbol: 10502
   Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača (bez lomky)
   (Do správy pre prijímateľa odporúčame uviesť meno a priezvisko uchádzača).

Doktorandské štúdium (PhD.)

 • Termín podania prihlášky bude zverejnený dodatočne

Podmienky prijatia:

 • Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (inžinierske, magisterské) v danom alebo príbuznom študijnom odbore;
 • riadne vyplnená prihláška na predpísanom tlačive pre III. stupeň vysokoškolského štúdia (formát A3) s nasledovnými prílohami:
  • overená kópia diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške, dodatku diplomu alebo výpisu absolvovaných predmetov;
  • životopis
  • doklad z banky o  zaplatení poplatku za prijímacie konanie vo  výške 27 € na
   Číslo účtu: SK13 8180 0000 0070 0006 5375
   Variabilný symbol: 19024
   Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača (bez lomky)
   (Do správy pre prijímateľa odporúčame uviesť meno a priezvisko uchádzača).

Doktorandské štúdium (PhD.)

 • Termín podania prihlášky: do 11. 06. 2019
 • Prijímacia skúška: prijímací pohovor

Podmienky prijatia:

 • ukončené inžinierske štúdium technického alebo prírodovedného zamerania;
 • riadne vyplnený typizovaný formulár prihlášky III. stupňa s nasledovnými prílohami:
  • úradne overená fotokópia vysvedčenia o štátnej skúške (absolventi FPT fotokópia);
  • úradne overený doklad o absolvovaní štúdia II. stupňa - diplom (absolventi FPT fotokópia);
  • úradne overený dodatok k diplomu - doklad o výpise výsledkov štúdia (absolventi FPT fotokópia);
  • životopis
  • doklad z banky o zaplatení poplatku za prijímacie konanie vo výške 17 € na
   Číslo účtu: SK13 8180 0000 0070 0006 5375
   Variabilný symbol: 10502
   Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača (bez lomky)
   (Do správy pre prijímateľa odporúčame uviesť meno a priezvisko uchádzača).