Katedra politológie

Profil a uplatnenie absolventa:

Študijný program politológia v magisterskom stupni pokrýva celý obsah študijného odboru a obsahuje všetky nosné témy. Okrem toho majú študenti možnosť v rámci voliteľných predmetov získať ďalšie znalosti a zručnosti, ktoré môžu využiť v ďalšej profesionálnej kariére. Významnou sférou uplatnenia absolventov odboru politológie sú štruktúry štátu a verejnej správy (štátne a samosprávne inštitúcie celoslovenskej, regionálnej i lokálnej úrovne) ako aj subjekty tretieho sektoru, občianske združenia a nadácie. Ďalšou možnosťou uplatnenia je profesionálna práca v oblasti politického poradenstva, vedeckého výskumu, politického života, nadnárodných spoločností a v novinárskej práci. Absolventi magisterského štúdia politológie budú pripravení aj na profesionálnu kariéru vysokoškolských učiteľov a vstup do doktorandského štúdia.