Katedra politológie

Profil a uplatnenie absolventa:

Absolvent študijného programu politológia v treťom stupni si prehĺbi teoretické poznatky z teórie politiky, teórie medzinárodných vzťahov a rozšíri si vedomosti o kľúčových politických koncepciách. Získa poznatky o súčasnom stave vedeckého poznania v príslušnom vednom odbore a bude mať dostatočný teoretický  prehľad o študovanej problematike, aby bol schopný samostatnej vedeckej práce. Sylaby predmetov sú koncipované tak, aby bolo pod podporený rozvoj kritického myslenia uchádzačov, ktorého základom je relevantná vedomostná báza študenta. Študijný plán zároveň rozvíja komunikačné, prezentačné  a jazykové zručnosti absolventa, aby bol schopný plynule a na odbornej úrovni komunikovať v anglickom, resp. inom svetovom jazyku. Absolvent uplatní svoje odborné vedomosti ako špecialista  na politické a celkovo spoločenské procesy v štátnej správe a samospráve, mediálnej sfére, agentúrach špecializujúcich sa na výskum verejnej mienky a prieskum trhu, treťom sektore, medzinárodných organizáciách, v akademickej a vedeckej sfére.