Fakulta zdravotníctva

Profil a uplatnenie absolventa

Absolvent magisterského študijného programu Ošetrovateľstvo je schopný samostatne poskytovať a riadiť ošetrovateľskú starostlivosť na všetkých úrovniach, manažovať prácu na úseku ošetrovateľstva na všetkých úrovniach, organizovať a pôsobiť v oblasti profesionálnej prípravy sestier, plánovať, organizovať a pracovať v projektoch týkajúcich sa zdravia obyvateľstva, pracovať samostatne ale i v interdisciplinárnych tímoch na úlohách týkajúcich sa poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti, profesionálnej prípravy, manažmentu.

Absolvent sa uplatní predovšetkým ako samostatný pracovník v ambulantných a ústavných zdravotníckych zariadeniach v oblasti primárneho, klinického a preventívneho ošetrovateľstva, v ošetrovateľskom manažmente a v ošetrovateľskom výskume.