Fakulta zdravotníctva

Profil a uplatnenie absolventa

Profil absolventa

Absolvent bakalárskeho študijného programu Verejné zdravotníctvo je kvalifikovaný zdravotnícky pracovník pripravený samostatne vykonávať odborné činnosti v oblasti podpory a ochrany zdravia a primárnej prevencie, vykonávať štátny zdravotný dozor na úseku životného a pracovného prostredia, ochrany zdravia pri práci, vytvárania a ochrany zdravých životných a pracovných podmienok detí a mládeže, vykonávať epidemiologický dohľad  a z neho vyplývajúce odborné činnosti a vykonávať aktivity v súlade so zásadami a koncepciou štátnej zdravotnej politiky a zúčastňovať sa na plnení cieľov programov podpory zdravia a zdravotno-výchovných projektov.

Absolvent sa uplatní okrem siete regionálnych úradov verejného zdravotníctva aj v pracovných zdravotných službách, v zariadeniach poskytujúcich liečebno-preventívnu starostlivosť ako odborník pre nemocničnú epidemiológiu a pre ochranu zdravia zamestnancov, ale v zdravotných poisťovniach alebo v orgánoch štátnej správy alebo územnej samosprávy v problematike rozvoja zdravia (tvorba a realizácia programov na aktívnu prevenciu neprenosných a prenosných ochorení napr. zdravé mestá, zdravé školy, zdravé pracoviská). Absolvent má predpoklady pre ďalšie univerzitné, špecializačné a kontinuálne vzdelávanie.