Fakulta zdravotníctva

Profil a uplatnenie absolventa

Absolvent bakalárskeho študijného programu Ošetrovateľstvo samostatne poskytuje individuálnu ošetrovateľskú starostlivosť – preventívnu, podpornú, liečebnú, rehabilitačnú či pomocnú – jednotlivcom, rodinám a skupinám metódou ošetrovateľského procesu, udržiava a podporuje optimálny zdravotný stav jednotlivcov, rodín, skupín a komunít v rôznych situáciách vyžadujúcich ošetrovateľskú starostlivosť, získava aktívnu účasť jednotlivcov, rodín, skupín a komunít v procese udržiavania a podpory zdravia, liečby a starostlivosti.

Absolvent sa uplatní ako sestra v ústavných zdravotníckych zariadeniach, vo všeobecnej a špecializovanej ambulantnej starostlivosti, v agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti a v sociálnej sfére. Môže vykonávať nezávislú ošetrovateľskú prax v rámci platných legislatívnych predpisov. Absolvent po splnení zákonom stanovenej praxe má predpoklady pre ďalšie univerzitné, špecializačné a kontinuálne vzdelávanie.