Fakulta zdravotníctva

Profil a uplatnenie absolventa

Absolvent bakalárskeho študijného programu Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve ovláda v základných rysoch rozhodovacie procesy pri indikácii všetkých laboratórnych vyšetrení, ktoré sú spoločné medicínskym odborom. Dokáže spolupracovať s odborníkmi v medicínskych disciplínach, ktoré tvoria spoločné vyšetrovacie zložky, pri uplatňovaní špeciálnych diagnostických algoritmov. Dokáže analyzovať a syntetizovať získané poznatky tak, aby jeho činnosť napomáhala klinickým a liečebným aktivitám k prospechu pacienta.

Absolvent sa uplatní na oddeleniach laboratórnej medicíny (klinickej biochémie, hematológie a transfuziológie, mikrobiológie, imunológie, genetiky, toxikológie, patologickej anatómie, klinickej farmakológie, funkčnej diagnostiky), ako aj v príbuzných diagnostických odboroch napr. forenzných laboratóriách a pod.

Absolvent po splnení zákonom stanovenej praxe má predpoklady pre ďalšie univerzitné, špecializačné a kontinuálne vzdelávanie.