Fakulta zdravotníctva

Profil a uplatnenie absolventa

Absolvent bakalárskeho študijného programu Fyzioterapia získava základnú kvalifikáciu na výkon povolania fyzioterapeuta. Je pripravený samostatne vykonávať činnosti vyžadujúce odbornú erudíciu, samostatnosť v práci, v rozhodovaní, osobnú zodpovednosť v liečebnej rehabilitácii, primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej, diagnostickej, terapeutickej, poradenskej a výchovnej činnosti. Indikuje, plánuje a vykonáva základné techniky, metodiky, fyzioterapeutické postupy a výkony, základné fyziatrické a balneologické metódy, hydroterapiu, ergoterapiu, elektroterapiu, kineziológiu.

Absolvent sa uplatní v nemocničných a ambulantných zariadeniach, kúpeľných liečebných zariadeniach, v odborných liečebniach a rehabilitačných ústavoch, prípadne v iných zariadeniach, ktoré poskytujú preventívnu a liečebnú zdravotnú starostlivosť, ochranu a podporu zdravia. Absolvent po splnení zákonom stanovenej praxe má predpoklady pre ďalšie univerzitné, špecializačné a kontinuálne vzdelávanie.