Fakulta špeciálnej techniky

Absolvent II. stupňa získa ucelené vedomosti z oblasti  komplexnej starostlivosti o špeciálnu  mobilnú  techniku. Ovláda konštrukčné princípy špeciálnej mobilnej techniky, zásady prevádzky, prejavy zhoršenia technického stavu, metódy a postupy riadenia prevádzkovej spoľahlivosti, údržby a diagnostiky. Dokáže aplikovať metódy systémovej a operačnej analýzy, simulačného modelovania, počítačom podporovaného konštruovania, projektového manažmentu k riešeniu technických a organizačných úloh komplexnej starostlivosti. Dokáže využívať systémový prístup pri analýze technických problémov, formulovať úlohy, využívať efektívne metódy a postupy riešenia tímovým spôsobom. Absolvent nájde uplatnenie v oblastiach navrhovania, projektovania a riadenia zložitých systémov komplexnej starostlivosti organizácií využívajúcich mobilnú techniku (bezpečnostné zložky, krízový manažment, dopravné a stavebné organizácie, a pod.). Bude schopný pracovať v projektovaní komplexných údržbových systémov, v riadení, organizovaní a technickej príprave prevádzky, údržby a logistiky.