Fakulta špeciálnej techniky

Absolvent II. stupňa bude vedieť aplikovať princípy konštruovania súčiastok a vyšších celkov, bude schopný riešiť problémy výroby techniky a systémov, strojov a zariadení. Absolvent dokáže realizovať vlastné návrhy riešenia problémov pri výskume, vývoji, projektovaní, konštruovaní, výrobe, inštalácii, využívaní a likvidácii špeciálnej techniky, analyzovať a navrhovať konštrukčné, technologické a iné procesy v strojárstve, s možnosťou ich aplikácie na oblasť špeciálnej techniky, poznať a hodnotiť vlastnosti netradičných materiálov a nekonvenčné  spôsoby  ich  spracovania vo výrobok. Absolvent nájde uplatnenie v odvetviach strojárenského priemyslu, obranného priemyslu, verejného a súkromného sektoru, ktorý sa zaoberá výskumom, vývojom, konštruovaním, výrobou, inštaláciou, používaním a likvidáciou techniky. Nájde uplatnenie v oblasti konštrukcie a výroby špeciálnej techniky a v oblasti výskumu a vývoja špeciálnej techniky. Veľmi výhodné uplatnenie získa vo vojenských opravárenských podnikoch, alebo ako prevádzkový technik v ozbrojených silách SR, ale aj v akejkoľvek strojárskej, výrobnej alebo opravárenskej firme.