Fakulta špeciálnej techniky

Absolvent III. stupňa štúdia si prehĺbi teoretické poznatky umožňujúce vedecký prístup k riešeniu problematiky odboru Strojárske technológie a materiály. Absolvent získa rozšírené znalosti a zručnosti z oblasti metalurgie, progresívnych technológií beztrieskového a trieskového spracovania materiálov, poznatky z disciplín počítačovej podpory a aplikácií CA technologických systémov a simulácie technologických procesov, z automatizácie technologických procesov, riadenia kontroly kvality výroby a metrológie.. Nadobudne teoretické poznatky z technologických procesov a možnosti ich aplikácií v strojárstve so zohľadnením kvalitatívnych, technicko-ekonomických a ekologických aspektov. Absolventi nájdu uplatnenie ako vedeckí pracovníci alebo pedagógovia vo vedecko-výskumných inštitúciách, vývojových pracoviskách a v pedagogickom zbore vysokých škôl. S uplatnením možno počítať aj v podobných zahraničných inštitúciách. Absolventi nájdu uplatnenie aj ako odborní a riadiaci pracovníci priemyslu a štátnej správy, ktorí budú využívať a  používať výsledky vedeckej činnosti a  komunikovať s  vedeckými inštitúciami.