Fakulta špeciálnej techniky

Absolvent I. stupňa štúdia na základe získaných teoretických vedomostí bude schopný aplikovať metódy konštruovania súčiastok a vyšších konštrukčných celkov, spracovávať  technickú dokumentáciu s využitím výpočtovej techniky a CAD systémov, základné a špecifické používané materiály v konštrukcii špeciálnej techniky, vybrané technológie a technologické problémy realizácie výroby špeciálnej techniky a systémov, základy konštrukcie špeciálnej a mobilnej techniky, zásady a kritéria posudzovania technického stavu a efektívnosti realizácie komplexnej starostlivosti. Prednosťami absolventa sú znalosti konštrukcie, materiálov, technológie, výroby, komplexnej starostlivosti o špeciálnu techniku, ako i schopnosti riadiacej práce. Absolvent nájde uplatnenie v odvetviach strojárenského priemyslu, verejného a súkromného sektoru, ktorý sa zaoberá konštruovaním, vývojom, výrobou, používaním a likvidáciou strojárenskej techniky a predovšetkým špeciálnej techniky v oblastiach používateľov techniky v armáde, polícii, záchranných zložkách, verejných službách a ďalších špecifických oblastiach perspektívneho strojárenského priemyslu.