Fakulta špeciálnej techniky

Absolvent I stupňa štúdia dokáže riešiť problémy súvisiace so zabezpečením prevádzkyschopnosti automobilov u používateľa komplexnou starostlivosťou od zavedenia do prevádzky až po jej ukončenie. Získa základné teoretické vedomosti a poznatky všeobecného základu z mechaniky, častí a mechanizmov strojov, konštrukcie mobilnej techniky, konštrukčných materiálov a prevádzkových hmôt, technológií výroby, teórie spoľahlivosti, technickej diagnostiky, riadenia technických a organizačných procesov. Zároveň získa prakticky orientované vedomosti z konštrukcie automobilov, technickej prevádzky, technológie a riadenia údržby, inšpekčnej činnosti, renovácií, opráv a logistiky. Dokáže hodnotiť procesy servisu a opráv automobilov, navrhovať technické a organizačné zmeny, určovať technológiu a rozsah bežnej údržby. Vie systémovo analyzovať, efektívne organizovať a riadiť činnosti servisných a opravárenských služieb. Absolvent má spôsobilosť a uplatnenie ako Manažér (operátor) údržby servisov a opravovní automobilov, v dopravných podnikoch a organizáciách využívajúcich automobilovú techniku.