Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

Absolventi II. stupňa študijného programu „Ľudské zdroje a personálny manažment“ dokážu koncepčne riešiť danú problematiku, to znamená riešiť stanovenie cieľov v súlade s potrebami podnikania, sformulovať politiky pre jednotlivé funkcie personálneho manažmentu, analyzovať, navrhovať, realizovať a zabezpečovať jednotlivé programy a systémy personálneho manažmentu.

Absolvent študijného odboru „Ľudské zdroje a personálny manažment“ nájde uplatnenie:

  • v manažmente vzdelávania štátnych organizácií pre poradenstvo, rozvoj ľudských zdrojov, sociálny rozvoj, sociálnej práce, úrady práce;
  • v manažmente súkromných firiem  a spoločností pre riadenie personálnych činností, odborné vzdelanie, školenia, rekvalifikáciu, poradenstvo, vyhľadávanie a hodnotenie pracovníkov pre potreby podnikateľskej sféry;
  • v manažmente neziskových organizácií (občianskych združení, nadácií, fondov, profesijných  komôr, politických strán, charitatívnych a náboženských organizácií);
  • útvaroch personalistiky a rozvoja ľudských zdrojov, štátnej a verejnej správy, hospodárskych a neziskových organizácií.