Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

Profil absolventa 3. stupňa štúdia študijného programu Ľudské zdroje a personálny manažment v študijnom odbore 3.3.14 Ľudské zdroje a personálny manažment je koncipovaný súborom odborných poznatkov a znalostí z oblasti ľudských zdrojov a personálneho manažmentu. Absolvent štúdia získa poznatky o súčasnom stave vedeckého poznania v teórii   a praxi riadenia ľudských zdrojov a personálneho manažmentu, ktoré sú založené na vlastnom vedeckom skúmaní a samostatnej tvorivej činnosti.

Absolvent nadobudne predpoklady uplatnenia sa v oblasti skúmania, rozvoja a riadenia ľudských zdrojov vo vzdelávacích, poradenských, personálnych, personálne poradenských útvaroch a zložkách výrobných organizácií, útvaroch štátnej správy a samosprávy.  Okrem toho je schopný udržiavať kontakt s modernými vývojovými trendmi v oblasti skúmania, riadenia a rozvoja ľudských zdrojov a napredovať vo vlastnom profesionálnom rozvoji. Úroveň absolventov by sa mala pohybovať v primeranej miere akceptácie príslušnou medzinárodnou vedeckou komunitou. V rámci medzinárodnej spolupráce fakulty je možné predpokladať, že absolventi študijného programu 3. stupňa Ľudské zdroje a personálny manažment nájdu uplatnenie v zahraničí a v medzinárodných organizáciách a inštitúciách.