Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

Absolventi I. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe Regionálna ekonomika a rozvoj, v rámci študijného odboru 3.3.5 Verejná správa a regionálny rozvoj sú schopní analyzovať a systematizovať súčasné trendy a problémy verejnej správy, regionálneho rozvoja, ekonomickej a sociálnej štruktúry regiónov na úrovni a v pôsobnosti územnej samosprávy. Majú základné poznatky o legislatíve, kompetenciách, inštitucionálnom zabezpečení a ekonomickej základni rozvoja regiónov, ovládajú metódy a techniky pre analýzu vecných problémov v rozvoji regiónov z hľadiska kompetencií a zdrojov územnej samosprávy. Absolventi sa môžu úspešne uplatniť ako odborní pracovníci v subjektoch, organizáciách a inštitúciách, ktoré sa zaoberajú regionálnym rozvojom.

Absolvent študijného programu  Regionálna ekonomika a rozvoj nájde uplatnenie:  

  • v subjektoch, organizáciách a inštitúciách, ktoré sa zaoberajú regionálnym rozvojom,
  • v zložkách a útvaroch územnej samosprávy na regionálnej a miestnej úrovni,
  • v inštitúciách súkromného a verejného charakteru v regióne,
  • v manažmente neziskových organizácií (občianskych združení, nadácií, fondov, profesijných komôr, politických strán, charitatívnych a náboženských organizácií), ktoré sa podieľajú na rozvoji regiónov.