Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

Absolventi I. stupňa vysokoškolského štúdia v odbore „Ľudské zdroje a personálny manažment“ dokážu samostatne riešiť úlohy v oblasti zamestnaneckých vzťahov, politike zamestnávania a realizácie personálnych činností vo výrobných podnikoch, v štátnych, verejných a neziskových organizáciách. Získané poznatky im umožňujú navrhovať i riešiť vlastné projekty v  otázkach zabezpečenia organizácií potrebnou pracovnou silou a zároveň preberať  zodpovednosť za ich kompetentné riešenie.

Absolvent I. stupňa študijného programu „Ľudské zdroje a personálny manažment“ nájde uplatnenie:  

  • v manažmente výrobných podnikov pre odborné vzdelávanie, školenie, rekvalifikáciu, poradenstvo, vyhľadávanie a hodnotenie pracovníkov pre potreby podnikateľskej sféry;
  • v zložkách manažmentu vzdelávania štátnych organizácií, organizácií pre poradenstvo, rozvoja ľudských zdrojov, sociálneho rozvoja, sociálnej práce, úradoch práce;
  • v manažmente neziskových organizácií (občianskych združení, nadácií, fondov, profesijných komôr, politických strán, charitatívnych a náboženských organizácií);
  • v útvaroch personalistiky, rozvoja ľudských zdrojov, štátnej a verejnej správy, hospodárskych a neziskových organizácií.