Fakulta priemyselných technológií

Profil absolventa

Absolventi inžinierskeho štúdia v študijnom programe materiálové inžinierstvo sú komplexne pripravení na pôsobenie v oblasti výskumu, vývoja a výroby technických materiálov, ich technologického spracovania, v oblasti kontroly ich kvality a prevádzkovej diagnostiky. Prostredníctvom povinne voliteľných a výberových predmetov  získajú hlboké znalosti a zručnosti v oblastiach polymérnych, anorganických, kovových, textilných materiálov a kompozitov, modelovania a simulácie zaťaženia súčiastok, fyzikálneho inžinierstva materiálov a environmentálneho inžinierstva. Neoddeliteľnou súčasťou ich vzdelania je aj znalosť práce s technickými softvérovými balíkmi a vedomosti z numerickej analýzy a simulácie technologických procesov a materiálových sústav, výpočtového modelovania a simulácie zaťaženia súčiastok z technických materiálov, s cieľom ich optimálneho návrhu z pohľadu prevádzkového zaťaženia. Absolventi dokážu analyzovať a navrhovať rozsiahle technické riešenia vrátane environmentálnych aspektov, vyžadujúce hlboké znalosti v oblasti materiálového inžinierstva.