Fakulta priemyselných technológií

Profil absolventa

Absolventi  doktorandského štúdia v študijnom programe materiály získajú hlboké vedomosti z oblastí fyzikálnych a chemických  vlastností materiálov, ich diagnostiky a počítačovej simulácie. Disponujú znalosťami a zručnosťami, potrebnými pre výskum a vývoj nových materiálov. Dokonale ovládajú vedecké metódy výskumu a vývoja nových materiálov, ako aj technológie ich výroby a spracovania na polotovary a výrobky. Ovládajú väzby výskum–vývoj–výroba–použitie–recyklácia, vedecké formulovanie problému, právne a environmentálne aspekty nových produktov. Vedia samostatne riešiť problémy zo širokého spektra konštrukčných materiálov a na základe hlbokých teoretických vedomostí predikovať ich úžitkové vlastnosti. Sú pripravení samostatne pracovať vo vedeckom tíme a po zapracovaní tiež riadiť prácu riešiteľského kolektívu.  Ich uplatnenie je vo výskumných ústavoch, na vysokých školách, ako aj v riadiacich funkciách podnikov s orientáciou na výrobu polymérov, anorganických materiálov, kovových materiálov, textilu, kompozitov a tenkých vrstiev, vrátane diagnostiky, skúšobníctva a výpočtového modelovania a simulácie.