Fakulta priemyselných technológií

Profil absolventa

Absolventi bakalárskeho štúdia v študijnom programe počítačová podpora materiálového inžinierstva získajú potrebné vedomosti z numerickej analýzy a simulácie technologických procesov, výpočtového modelovania a simulácie zaťaženia súčiastok z technických materiálov, s cieľom ich optimálneho návrhu z pohľadu prevádzkového zaťaženia. Majú základné vedomosti z oblasti výroby, technologického spracovania, degradácie a experimentálneho hodnotenia vlastností rôznych druhov technických materiálov. Získajú základné vedomosti o chemickom zložení a štruktúre kovových aj nekovových materiálov, ako aj schopnosti a zručnosti v zisťovaní mechanických vlastností materiálov, vedia pracovať so skúšobnými zariadeniami a vedia hodnotiť štruktúru materiálov. Absolventi nájdu uplatnenie v priemyselných podnikoch v oblasti výroby technických materiálov, ich technologického spracovania na polotovary a výrobky, ako aj v oblasti kontroly ich kvality, nákupu a predaja materiálov. Sú pripravení pokračovať vo vlastnom profesionálnom raste.