Fakulta priemyselných technológií

Profil absolventa

Absolventi bakalárskeho štúdia v študijnom programe materiálové inžinierstvo získajú vedomosti z oblasti výroby, technologického spracovania a experimentálneho hodnotenia vlastností rôznych druhov technických materiálov. Získajú tiež vedomosti z oblasti skúmania vplyvov technologických procesov výroby materiálov na životné prostredie, s dôrazom na procesy vývoja nových progresívnych technológií a materiálov, recyklačných a remediačných technológií hlavných druhov priemyselných odpadov a zavádzanie máloodpadových a bezodpadových technológií do praxe. Sú pripravení najmä na pôsobenie v priemyselnom podniku v oblasti výroby technických materiálov, ich technologického spracovania na polotovary a výrobky, ako aj v oblasti kontroly ich kvality, nákupu a predaja materiálov. Sú schopní riadiť chod technologických výrobných celkov a zariadení, vrátane ekologických, navrhovať technológie na ochranu ovzdušia, vody a pôdy a posudzovať vplyv odpadov na životné prostredie. Sú pripravení pokračovať vo vlastnom profesionálnom raste.