Facebook Youtube Instagram

Ekonómia a manažment

Bakalárske štúdium (Bc.)

 • Termín podania prihlášky do 30. 04. 2019

Podmienky prijatia:

 • získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania
 • správne vyplnená prihláška pre I. stupeň štúdia (uchádzač nevypisuje do prihlášky predmety a výsledky absolvované počas strednej školy) s požadovanými prílohami:
 • kópie koncoročných vysvedčení za 1. – 3. ročník (nevyžaduje sa úradné overenie)
 • notárom alebo matrikou (nie strednou školou) overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia. Tohtoroční maturanti doručia overenú kópiu maturitného vysvedčenia ihneď po jeho obdržaní, najneskôr v deň zápisu.
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (môže byť aj internetbanking) vo výške 34 € na
  Číslo účtu: SK13 8180 0000 0070 0006 5375
  Variabilný symbol: 10602
  Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača (bez lomky)
  (Do správy pre prijímateľa odporúčame uviesť meno a priezvisko uchádzača)

Inžinierske štúdium (Ing.)

 • Termín podania prihlášky bude zverejnený dodatočne

Podmienky prijatia:

 • získanie I. stupňa vysokoškolského štúdia
 • správne vyplnená prihláška pre II. stupeň vysokoškolského štúdia (uchádzač nevypisuje do prihlášky predmety a výsledky absolvované počas Bc. štúdia) s požadovanými prílohami (všetci okrem absolventov FSEV TnUAD):
  • tohtoroční absolventi, tí čo ešte nevlastnia Bc. diplom, priložia potvrdenie o návšteve školy aktuálne k termínu podávania prihlášky
  • notárom alebo matrikou overená kópia Bc. diplomu. Tohtoroční absolventi doručia notárom overenú kópiu diplomu ihneď po jeho obdržaní, najneskôr v deň zápisu na štúdium.
  • doklad o uznaní Bc. vzdelania absolvovaného na zahraničnej vysokej škole predložia uchádzači najneskôr v deň zápisu na štúdium. (Absolventom z Českej republiky sa doklady uznávajú automaticky za rovnocenné bez ďalšieho úradného postupu)
  • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (môže byť aj internetbanking) vo výške 34 € na
   Číslo účtu: SK13 8180 0000 0070 0006 5375
   Variabilný symbol: 10602
   Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača (bez lomky)
   (Do správy pre prijímateľa odporúčame uviesť meno a priezvisko uchádzača)

 • povinné prílohy pre absolventov FSEV TnUAD:
  • nevyžadujú sa doklady o absolvovaní štúdia
  • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (môže byť aj internetbanking) vo výške 34 € na
   Číslo účtu: SK13 8180 0000 0070 0006 5375
   Variabilný symbol: 10602
   Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača (bez lomky)
   (Do správy pre prijímateľa odporúčame uviesť meno a priezvisko uchádzača)

Inžinierske štúdium (Ing.) v anglickom jazyku

Prijímacie konanie

 • Termín podania prihlášky bude zverejnený dodatočne

Podmienky prijatia:

 • získanie I. stupňa vysokoškolského štúdia
 • uchádzač uvedie na prihláške štúdium v anglickom jazyku vedľa študijného programu
 • správne vyplnená prihláška pre II. stupeň vysokoškolského štúdia (uchádzač nevypisuje do prihlášky predmety a výsledky absolvované počas Bc. štúdia) s požadovanými prílohami (všetci okrem absolventov FSEV TnUAD):
  • tohtoroční absolventi, tí čo ešte nevlastnia Bc. diplom, priložia potvrdenie o návšteve školy aktuálne k termínu podávania prihlášky
  • notárom alebo matrikou overená kópia Bc. diplomu. Tohtoroční absolventi doručia notárom overenú kópiu diplomu ihneď po jeho obdržaní, najneskôr v deň zápisu na štúdium.
  • doklad o uznaní Bc. vzdelania absolvovaného na zahraničnej vysokej škole predložia uchádzači najneskôr v deň zápisu na štúdium. (Absolventom z Českej republiky sa doklady uznávajú automaticky za rovnocenné bez ďalšieho úradného postupu)
  • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (môže byť aj internetbanking) vo výške 34 € na
   Číslo účtu: SK13 8180 0000 0070 0006 5375
   Variabilný symbol: 10602
   Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača (bez lomky)
   (Do správy pre prijímateľa odporúčame uviesť meno a priezvisko uchádzača)
 • povinné prílohy pre absolventov FSEV TnUAD:
  • nevyžadujú sa doklay o absolvovaní štúdia
  • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (môže byť aj internetbanking) vo výške 34 € na
   Číslo účtu: SK13 8180 0000 0070 0006 5375
   Variabilný symbol: 10602
   Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača (bez lomky)
   (Do správy pre prijímateľa odporúčame uviesť meno a priezvisko uchádzača)

Doktorandské štúdium (PhD.)

 • Termín podania prihlášky bude zverejnený dodatočne

Prijímacia skúška: ústna prijímacia skúška

 • Výber uchádzačov sa uskutočňuje na základe výsledkov prijímacieho pohovoru pred prijímacou komisiou podľa preukázaných vedomostí uchádzačov zo študijného oboru, ako aj schopnosti uchádzača vysvetliť prijímacej komisii obsah, metódy riešenia, štruktúru a predpokladané výsledky vybranej dizertačnej práce. Prijímacia komisia vyberie uchádzačov ktorí budú mať najlepšie predpoklady na štúdium III. stupňa.
 • Súčasťou prijímacieho pohovoru je prezentácia uchádzačom pripravenej písomnej práce k vybranej téme dizertačnej práce v rozsahu cca 15 strán (anotácie 1 strana vo svetovom jazyku) a vedeckej rozpravy v súlade s vypísanými tézami otázok k problematike študijného programu Ľudské zdroje a personálny manažment.
 • V priebehu prijímacieho pohovoru sa posudzujú aj jazykové znalosti uchádzača vo zvolenom svetovom jazyku.

Podmienky prijatia:

 • absolvovanie študijného programu II. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore 3.3.14 Ľudské zdroje a personálny manažment alebo absolvovanie II. stupňa štúdia v niektorom zo študijných programov sústavy študijných odborov 3.3 Ekonomika a manažment
 • správne vyplnená prihláška pre III. stupeň vysokoškolského štúdia (uchádzač nevypisuje do prihlášky predmety a výsledky absolvované počas štúdia II. stupňa. Na druhej strane prihlášky uvedie vážený študijný priemer za II. stupeň štúdia) s požadovanými prílohami (všetci okrem absolventov FSEV TnUAD):
  • podpísaný životopis
  • notárom alebo matrikou overenú kópiu dodatku diplomu alebo originál výpisu výsledkov za celé štúdium II. stupňa potvrdený študijným oddelením
  • notárom alebo matrikou overená kópia diplomu za II. stupeň štúdia
  • prehľad o publikačnej činnosti a dosiahnuté výsledky v súťažiach študentských vedeckých a odborných prác
  • projekt dizertačnej práce k prijímaciemu konaniu
  • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (môže byť aj internetbanking) vo výške 34 € na
   Číslo účtu: SK13 8180 0000 0070 0006 5375
   Variabilný symbol: 10602
   Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača (bez lomky)
   (Do správy pre prijímateľa odporúčame uviesť meno a priezvisko uchádzača)
 • povinné prílohy pre absolventov FSEV TnUAD:
  • podpísaný životopis
  • prehľad o publikačnej činnosti a dosiahnuté výsledky v súťažiach študentských vedeckých a odborných prác
  • projekt dizertačnej práce k prijímaciemu konaniu
  • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (môže byť aj internetbanking) vo výške 34 € na
   Číslo účtu: SK13 8180 0000 0070 0006 5375
   Variabilný symbol: 10602
   Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača (bez lomky)
   (Do správy pre prijímateľa odporúčame uviesť meno a priezvisko uchádzača)