Facebook Youtube Instagram

Dizajn a návrhárstvo

 • Termín podania prihlášky: do 30. 06. 2019
 • Prijímacia skúška: talentová skúška

Podmienky prijatia:

 • uchádzači v študijnom programe Textilná technológia a návrhárstvo budú prijatí na základe výsledkov z talentovej prijímacej skúšky a po splnení všetkých náležitostí: 
 • získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania
 • riadne vyplnený typizovaný formulár prihlášky pre I. stupeň štúdia s požadovanými prílohami:
  • kópie koncoročných vysvedčení za 1. – 4. ročník, prípadne 5. ročník (vysvedčenie z posledného ročníka musí byť úradom overená fotokópia)
  • úradom overená fotokópia maturitného vysvedčenia (študenti, ktorí maturujú v danom akademickom roku, doručia úradne overené kópie posledného ročníka a maturitného vysvedčenia hneď po ukončení strednej školy)
  • doklad z banky o  zaplatení poplatku za prijímacie konanie vo  výške 17 € na
   Číslo účtu: SK13 8180 0000 0070 0006 5375
   Variabilný symbol: 10502
   Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača (bez lomky)
   (Do správy pre prijímateľa odporúčame uviesť meno a priezvisko uchádzača)