Facebook Youtube Instagram
 • Na Fakulte zdravotníctva začala praktická časť štátnych skúšok

  Na Fakulte zdravotníctva začala praktická časť štátnych skúšok

  Od 21. do 31. mája 2018 na klinických pracoviskách Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a oddeleniach Fakultnej nemocnice Trenčín, prebieha praktická časť štátnych záverečných skúšok. Rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik spoločne s prednostom Kliniky úrazovej chirurgie MUDr. Jaroslavom Ridoškom a dekankou Fakulty zdravotníctva našej univerzity PhDr. Ivetou Matišákovou  skontrolovali priebeh záverečných skúšok. Hoci študenti majú možnosť na fakulte pracovať s najmodernejšími učebnými pomôckami, je dôležité, aby sa časť štúdia odohrávala v praxi priamo pri lôžku pacienta. Študenti absolvujú počas štúdia klinickú prax v rozsahu 1500 - 2300 hodín, preto sa následne diskutovalo s prednostom MUDr. Ridoškom o posilnení rozsahu kompetencií v rámci procesu klinickej praxe. Rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik skonštatoval, že trenčianski pacienti budú v dobrých rukách. „Je radosť sledovať zručnosť "hotových" ľudí do praxe. Zároveň ma takýto zážitok vždy naplní pokorou a vďačnosťou voči zdravotníckym pracovníkom, špeciálne voči zdravotným sestrám, ktoré zohrávajú podstatnú úlohu pri starostlivosti o pacienta počas jeho liečby. Naozaj úprimne ďakujem a obdivujem toto odhodlanie a...

 • Trenčín s modernou univerzitou

  Trenčín s modernou univerzitou

         Dnes 23. mája 2018 sa konala diskusia na tému Trenčín moderné mesto, kde boli pozvaní zástupcovia významných inštitúcií a spoločností. Hostia sa vyjadrovali k aktuálnym témam týkajúcich sa mesta Trenčín a jeho budúcnosti, ako napríklad Mobilita budúcnosti, Rozvoj SMART technológií, Úloha Trenčianskej univerzity pri rozvoji mesta alebo Vízia dopravy.       Medzi hlavnými hosťami bol rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik, ktorý ukázal univerzitu nielen ako vzdelávaciu a výskumnú inštitúciu, ale ako inštitúciu ktorá má v meste nezastupiteľnú úlohu a prináša inovácie prostredníctvom študentských projektov alebo aplikovaného výskumu, život v podobe prilákania mladých ľudí zo Slovenska ale aj zahraničia, priestor pre športovú a kultúrnu realizáciu obyvateľov cez univerzitný hokejový tím Gladiators alebo tanečný súbor Družba. Prostriedky získané z podnikateľskej činnosti a zmluvného výskumu, investuje pomocou aktivít a projektov do mesta a jeho obyvateľov. Univerzita investovala do obnovenia Astronomickej pozorovateľne, poskytuje bezplatnú liečbu v špecializovanom centre HBO, bezplatné sieťové internetové pripojenie pre ďalších...

 • Medzinárodný strojársky veľtrh Nitra

  Medzinárodný strojársky veľtrh Nitra

       Tento týždeň v dňoch 22. a ž 25. mája sa Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne predviedla na prezentácii vysokých škôl a univerzít s technickým zameraním - Techfóre, ktoré je súčasťou Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre, hneď s dvoma fakultami - Fakultou špeciálnej techniky a Fakultou priemyselných technológií v Púchove. Veľtrh strojov, nástrojov, zariadení a technológií bol usporiadaný jubilejný 25. krát a stal sa najvýznamnejším podujatím svojho druhu na Slovensku.      Súčasťou veľtrhu býva aj súťaž o cenu veľtrhu, do ktorej sa zapojila aj naša univerzita. Fakulta priemyselných technológií v Púchove súťažila s Poloautomatickým zariadením na dokončovacie operácie v gumo-kovovej výrobe a CNC zariadením s prídavným laserom zostrojenými študentmi fakulty Ivanom  Labajom a Julianou Vrškovou. Poloautomatické zariadenie má tri nože na orezávanie a čistenie a využíva sa na opracovávanie pretokov vznikajúcich pri lisovaní gumo-kovových výrobkov. Zariadenie po spustení pracuje samostatne. CNC zariadenie je domácej výroby, nejedná sa o zariadenie vytvorené pomocou tzv. stavebníc a využíva na frézovanie priamu brúsku.  ...

 • Biele srdce 2018

  Biele srdce 2018

  Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek po jedenásty raz oceňovala dňa 21. mája 2018 najlepšie sestry. Ocenenie Biele srdce za obetavosť a starostlivosť si prevzalo 27 zdravotníčok z celého Slovenska. Podujatie bolo, ako každý rok, zorganizované pri príležitosti Svetového dňa sestier. Ocenenie Biele srdce je symbolom starostlivosti, poznania a ľudskosti. Tvar srdca je prejavom humánnej komunikácie a pomoci. Šestnásť sestier bolo ocenených v kategórii Sestra a pôrodná asistentka v praxi, osem sestier v kategórii Sestra a pôrodná asistentka – manažérka, dve sestry v kategórii Sestra a pôrodná asistentka – pedagóg, a jedna sestra/pôrodná asistentka za mimoriadny celoživotný prínos. Nominácie na ceny prichádzajú z celého Slovenska priamo od pacientov, zamestnávateľov, rodín a predstaviteľov „komorovej rodiny“ a musia spĺňať smernicu komory na udelenie ocenenia „Biele srdce“. Tento rok si prevzala výnimočné ocenenie aj prodekanka Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne PhDr. Katarína Gerlichová, PhD. v kategórii Sestra pedagóg. Rektor Trenčianskej univerzity doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. prejavil úctu k náročnému poslaniu sestry – pedagóga a zároveň ocenil obetavú prácu všetkých...

 • Menovanie dekanky Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov

  Menovanie dekanky Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov

  Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., na základe návrhu Akademického senátu Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov, vymenoval dňa 14. mája 2018 Ing. Evu Ivanovú, CSc. do funkcie dekana Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov TnUAD, na prvé štvorročné funkčné obdobie s platnosťou od 20. mája 2018. Rektor pri tejto príležitosti tiež poďakoval doterajšiemu dekanovi doc. Mgr. Sergejovi Vojtovičovi, DrSc., ktorý fakultu viedol v súlade so zákonným ustanovením dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia, za odvedenú prácu v prospech rozvoja fakulty a novej dekanke poprial pri plnení náročných úloh a povinností veľa síl a úspechov. Novozvolená dekanka poďakovala za prejavenú dôveru a vyjadrila presvedčenie v pokračovaní dobre naštartovaného kvalitatívneho rozvoja fakulty a univerzity, najmä s ohľadom na rozvoj akreditovaných študijných programov v oblasti personálneho manažmentu, riadenia ľudských zdrojov, regionálnej ekonomiky a verejnej správy. Za perspektívu označila možnosť štúdia na Slovensku atraktívneho programu Ľudské zdroje a personálny manažment, ktorý poskytujeme aj v anglickom jazyku.

Політологія – Philosophiae doctor (PhD.) - part-time

Вимоги до абітурієнтів:

Основною вимогою є успішне завершення програми магістра з політичних наук або еквівалентної програми. Заявник повинен показати свою здатність до самостійної дослідницької роботи та мати достатній рівень володіння англійською мовою або іншою іноземною мовою. У випадку докторантури вступні іспити будуть вимогою до абітурієнтів. Завдання вступних іспитів докторантури полягає у тому, щоб перевірити знання заявника про проблеми, що є змістом теми, обраної заявником із запропонованих тем докторської дисертації (Додаток № 1).

Заявник подає свій проект (теза дисертації) дисертації на словацькій мові і на одній зі світових мов, разом із заявкою (проект на словацькій мові може бути замінений проектом чеською мовою або іншою світовою мовою). Проект (тема докторської дисертації) у кількості 10 стандартних сторінок (на кожній мові) повинен містити:

- Пояснення та мотивація, чому заявник вирішив розробити обрану докторську дисертацію,

- Визначення основних напрямків та цілей заявника під час роботи над докторською дисертацією, а також методи, які заявник хотів би використовувати під час роботи над обраною темою докторської дисертації,

- Коротка характеристика заданих проблем, розроблених на основі довідників і джерел,

- Очікувані переваги підготовленої теми докторської дисертації для практики та подальшого розвитку теорії.

Додаткові вимоги до прийому до докторантури:

 • Заява повинна бути подана у необхідній формі для третього рівня вищої освіти (форма А3), відповідно до вимог та підписана: вона повинна містити інформацію про особу, форму навчання, навчальну програму, закінчене навчання у магістратурі;
 • Заявник не повинен писати предмети та оцінки магістерського навчання на сторінці 2;
 • У частині форми заявки має бути підписане резюме та квитанція про сплату комісії за вступні іспити, які потрібно додати на стор. 3;
 • Ми не потребуємо підтвердження про стан здоров'я для навчання в університеті;
 • Випускники кафедри політології Університету Олександра Дубчека в Тренчині подають копію диплома (його не треба перевіряти), додаток до диплому та свідоцтво про державний іспит. Додаток до диплому повинен містити середнє арифметичне, вирахуване з усіх закінчених предметів, а сертифікат про державний іспит повинен містити середнє арифметичне оцінок усіх предметів та захисту дипломної роботи. Випускники надсилатимуть усі ці документи до офісу кафедри політології Університету Олександра Дубчека в Тренчині;
 • Випускники інших університетів подають підтверджену копію диплома, свідоцтва про державний іспит, додаток до диплому або свідоцтво про здані іспити. Додаток до диплому (свідоцтво про здані іспити) повинен містити середнє арифметичне, яке підраховується з оцінок усіх закінчених предметів, а сертифікат про державний іспит повинен містити середнє арифметичне оцінок усіх предметів та захисту дипломної роботи. Випускники надсилатимуть усі ці документи до офісу кафедри політології Університету Олександра Дубчека в Тренчині.  

 

У випадку подання неповних необхідних даних заявка не буде розміщена у базі даних процесу подання заявки.

Заявник може надіслати лише одну заявку на програму політології та позначити лише одну форму навчання (внутрішня чи зовнішня).

Приймальна комісія оцінює результат вступного іспиту на непублічній зустрічі. Якщо заявники беруть участь у вступних іспитах, приймальна комісія приймає рішення щодо розміщення кожного кандидата на підставі успіху. Рішення про прийняття або неприйняття буде направлено заявнику поштою не пізніше ніж через 30 днів після вступного іспиту.

Інформація про програму навчання:

Теоретичні знання

Випускник цієї навчальної програми:

 • поглиблює теоретичні знання з теорії політики, теорії міжнародних відносин та поглиблює свої знання з ключових політичних понять
 • поглиблює свої знання з методології політології
 • зможе проводити самостійну наукову роботу

 

Практичні знання та навички

Випускник буде мати кваліфікацію, щоб:

 • аналізувати процеси, що відбуваються в міжнародній, європейській та світовій політиці
 • називати тенденції в сучасній політичній науці та політичній теорії, займати критичну позицію
 • характеризувати та аналізувати соціальні виклики та проблеми, що стоять перед суспільством 21 століття, і пропонувати та впроваджувати рішення
 • займати професійну позицію щодо ключових тем міжнародних відносин
 • передбачати та моделювати майбутні сценарії соціального розвитку

 

Додаткові знання, вміння та навички

Випускник буде мати кваліфікацію, щоб 

 • спілкуватися англійською або іншою мовою вільно та на професійному рівні

 

Практика:

Випускник навчальної програми «Політологія» на третьому рівні навчання отримає всі необхідні навички, знання та вміння, щоб знайти роботу у галузі, яку він обрав.

Випускник матиме адекватний теоретичний погляд на досліджувані проблеми і зможе проводити незалежну дослідницьку роботу. Випускник отримає знання про поточний стан наукових знань у даній науковій дисципліні.

У той же час план навчання розвиває спілкування, презентаційні та мовні навички кожного випускника.

Програми навчальних предметів призначені для розвитку критичного мислення кожного випускника, основою якого є відповідна база знань студентів.

З вищесказаного очевидно, що випускник застосує свій професійний досвід як фахівця з політичних та соціальних процесів у наступних напрямках:

 • державна служба та самоврядування,
 • ЗМІ,
 • агентства, що спеціалізуються на дослідженні громадської думки та маркетингових дослідженнях,
 • некомерційна діяльність,
 • міжнародні організації, а також академічна та наукова сфери.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica