Facebook Youtube Instagram
 • Na Fakulte zdravotníctva začala praktická časť štátnych skúšok

  Na Fakulte zdravotníctva začala praktická časť štátnych skúšok

  Od 21. do 31. mája 2018 na klinických pracoviskách Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a oddeleniach Fakultnej nemocnice Trenčín, prebieha praktická časť štátnych záverečných skúšok. Rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik spoločne s prednostom Kliniky úrazovej chirurgie MUDr. Jaroslavom Ridoškom a dekankou Fakulty zdravotníctva našej univerzity PhDr. Ivetou Matišákovou  skontrolovali priebeh záverečných skúšok. Hoci študenti majú možnosť na fakulte pracovať s najmodernejšími učebnými pomôckami, je dôležité, aby sa časť štúdia odohrávala v praxi priamo pri lôžku pacienta. Študenti absolvujú počas štúdia klinickú prax v rozsahu 1500 - 2300 hodín, preto sa následne diskutovalo s prednostom MUDr. Ridoškom o posilnení rozsahu kompetencií v rámci procesu klinickej praxe. Rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik skonštatoval, že trenčianski pacienti budú v dobrých rukách. „Je radosť sledovať zručnosť "hotových" ľudí do praxe. Zároveň ma takýto zážitok vždy naplní pokorou a vďačnosťou voči zdravotníckym pracovníkom, špeciálne voči zdravotným sestrám, ktoré zohrávajú podstatnú úlohu pri starostlivosti o pacienta počas jeho liečby. Naozaj úprimne ďakujem a obdivujem toto odhodlanie a...

 • Trenčín s modernou univerzitou

  Trenčín s modernou univerzitou

         Dnes 23. mája 2018 sa konala diskusia na tému Trenčín moderné mesto, kde boli pozvaní zástupcovia významných inštitúcií a spoločností. Hostia sa vyjadrovali k aktuálnym témam týkajúcich sa mesta Trenčín a jeho budúcnosti, ako napríklad Mobilita budúcnosti, Rozvoj SMART technológií, Úloha Trenčianskej univerzity pri rozvoji mesta alebo Vízia dopravy.       Medzi hlavnými hosťami bol rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik, ktorý ukázal univerzitu nielen ako vzdelávaciu a výskumnú inštitúciu, ale ako inštitúciu ktorá má v meste nezastupiteľnú úlohu a prináša inovácie prostredníctvom študentských projektov alebo aplikovaného výskumu, život v podobe prilákania mladých ľudí zo Slovenska ale aj zahraničia, priestor pre športovú a kultúrnu realizáciu obyvateľov cez univerzitný hokejový tím Gladiators alebo tanečný súbor Družba. Prostriedky získané z podnikateľskej činnosti a zmluvného výskumu, investuje pomocou aktivít a projektov do mesta a jeho obyvateľov. Univerzita investovala do obnovenia Astronomickej pozorovateľne, poskytuje bezplatnú liečbu v špecializovanom centre HBO, bezplatné sieťové internetové pripojenie pre ďalších...

 • Medzinárodný strojársky veľtrh Nitra

  Medzinárodný strojársky veľtrh Nitra

       Tento týždeň v dňoch 22. a ž 25. mája sa Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne predviedla na prezentácii vysokých škôl a univerzít s technickým zameraním - Techfóre, ktoré je súčasťou Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre, hneď s dvoma fakultami - Fakultou špeciálnej techniky a Fakultou priemyselných technológií v Púchove. Veľtrh strojov, nástrojov, zariadení a technológií bol usporiadaný jubilejný 25. krát a stal sa najvýznamnejším podujatím svojho druhu na Slovensku.      Súčasťou veľtrhu býva aj súťaž o cenu veľtrhu, do ktorej sa zapojila aj naša univerzita. Fakulta priemyselných technológií v Púchove súťažila s Poloautomatickým zariadením na dokončovacie operácie v gumo-kovovej výrobe a CNC zariadením s prídavným laserom zostrojenými študentmi fakulty Ivanom  Labajom a Julianou Vrškovou. Poloautomatické zariadenie má tri nože na orezávanie a čistenie a využíva sa na opracovávanie pretokov vznikajúcich pri lisovaní gumo-kovových výrobkov. Zariadenie po spustení pracuje samostatne. CNC zariadenie je domácej výroby, nejedná sa o zariadenie vytvorené pomocou tzv. stavebníc a využíva na frézovanie priamu brúsku.  ...

 • Biele srdce 2018

  Biele srdce 2018

  Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek po jedenásty raz oceňovala dňa 21. mája 2018 najlepšie sestry. Ocenenie Biele srdce za obetavosť a starostlivosť si prevzalo 27 zdravotníčok z celého Slovenska. Podujatie bolo, ako každý rok, zorganizované pri príležitosti Svetového dňa sestier. Ocenenie Biele srdce je symbolom starostlivosti, poznania a ľudskosti. Tvar srdca je prejavom humánnej komunikácie a pomoci. Šestnásť sestier bolo ocenených v kategórii Sestra a pôrodná asistentka v praxi, osem sestier v kategórii Sestra a pôrodná asistentka – manažérka, dve sestry v kategórii Sestra a pôrodná asistentka – pedagóg, a jedna sestra/pôrodná asistentka za mimoriadny celoživotný prínos. Nominácie na ceny prichádzajú z celého Slovenska priamo od pacientov, zamestnávateľov, rodín a predstaviteľov „komorovej rodiny“ a musia spĺňať smernicu komory na udelenie ocenenia „Biele srdce“. Tento rok si prevzala výnimočné ocenenie aj prodekanka Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne PhDr. Katarína Gerlichová, PhD. v kategórii Sestra pedagóg. Rektor Trenčianskej univerzity doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. prejavil úctu k náročnému poslaniu sestry – pedagóga a zároveň ocenil obetavú prácu všetkých...

 • Menovanie dekanky Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov

  Menovanie dekanky Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov

  Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., na základe návrhu Akademického senátu Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov, vymenoval dňa 14. mája 2018 Ing. Evu Ivanovú, CSc. do funkcie dekana Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov TnUAD, na prvé štvorročné funkčné obdobie s platnosťou od 20. mája 2018. Rektor pri tejto príležitosti tiež poďakoval doterajšiemu dekanovi doc. Mgr. Sergejovi Vojtovičovi, DrSc., ktorý fakultu viedol v súlade so zákonným ustanovením dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia, za odvedenú prácu v prospech rozvoja fakulty a novej dekanke poprial pri plnení náročných úloh a povinností veľa síl a úspechov. Novozvolená dekanka poďakovala za prejavenú dôveru a vyjadrila presvedčenie v pokračovaní dobre naštartovaného kvalitatívneho rozvoja fakulty a univerzity, najmä s ohľadom na rozvoj akreditovaných študijných programov v oblasti personálneho manažmentu, riadenia ľudských zdrojov, regionálnej ekonomiky a verejnej správy. Za perspektívu označila možnosť štúdia na Slovensku atraktívneho programu Ľudské zdroje a personálny manažment, ktorý poskytujeme aj v anglickom jazyku.

Политология – Philosophiae doctor (PhD.) - part-time

Требования к поступающим:

Основным требованием является успешное завершение магистерской программы обучения «Политология» или аналогичной программы. Кандидат должен продемонстрировать свои способности проводить независимые исследовательские работы, а также иметь достаточный уровень знания английского языка или другого международного языка. Для зачисления в докторантуру необходимо сдать вступительные экзамены. Целью экзамена при поступлении в докторантуру является проверка глубины знаний кандидата темы диссертации, выбранной из предложенного перечня (приложение № 1).

Заявитель обязан представить проект (тема диссертации) диссертации на словацком языке и одном из международных языков, а также подать заявления по форме (проект на словацком языке может быть заменен проектом на чешском языке или другом международном языке). Данный проект (тема докторской диссертации) объемом не более 10 стандартных страниц (для каждого языка) должен содержать следующие сведения:

- Обоснование и мотивировка заинтересованности кандидата в выбранной теме докторской диссертации;

- Определение основных направлений и целей, которые хочет проработать кандидат в своей докторской диссертации, а также методов, которые задействует кандидат при написании докторской диссертации;

- Краткое описание вопросов, поставленных на основе справочных материалов и источников;

- Ожидаемая польза от докторской диссертации, написанной по выбранной теме, для практического и последующего развития теории.

 

 

Дополнительные требования для поступления в докторантуру:

 • Заявление на обучение по программе третьего уровня должно быть подано посредством заполнения соответствующей формы (форма А3), заполнено согласно требованиям и подписано - должны быть указаны следующие сведения: личные данные, форма обучения, программа обучения и завершенная магистерская программа обучения;
 • Заявителю не нужно указывать темы и примечания к магистерской программе обучения на странице 2;
 • Одной из составляющих частей формы заявления является подписанное резюме, а также квитанция об оплате вступительных испытаний, которые необходимо приложить к странице 3;
 • Нам не требуется справка о состоянии здоровья, подтверждающая возможность обучаться в университете;
 • Выпускники кафедры политологии Тренчанского университета Александра Дубчека должны приложить копию диплома (нотариальное заверение не требуется), приложение к диплому и свидетельство о сдаче государственных экзаменов. Приложение к диплому должно содержать среднеарифметический балл, рассчитанный на основе баллов по всем завершенным предметом, свидетельство о сдаче государственного экзамена также должно содержать среднеарифметический балл, рассчитанный на основе баллов по всем сданным предметам с учетом баллов, полученных за защиту дипломной работы. Выпускникам необходимо отправить все эти документы в приемную комиссию кафедры политологии Тренчанского университета Александра Дубчека;
 • Выпускники других университетов должны предоставить нотариально-заверенную копию диплома, свидетельство о сдаче государственного экзамена, приложение к диплому или ведомость сданных экзаменов. Приложение к диплому (перечень сданных экзаменов) должно содержать среднеарифметический балл, рассчитанный на основе баллов по всем завершенным предметом, свидетельство о сдаче государственного экзамена также должно содержать среднеарифметический балл, рассчитанный на основе баллов по всем сданным предметам с учетом баллов, полученных за защиту дипломной работы. Выпускникам необходимо отправить все эти документы в приемную комиссию кафедры политологии Тренчанского университета Александра Дубчека.  

 

Если данные не будут указаны в полном объеме, заявление не будет занесено в базу данных кандидатов.

Кандидат может отправить только одно заявление на обучение по программе политологии и выбрать только одну форму обучения (очную или заочную).

Приемная комиссия оценивает результаты вступительных экзаменов на закрытом заседании. Если в сдаче вступительных экзаменов участвует много кандидатов, приемная комиссия проведет отбор по результатам экзаменов. Решение о приеме или отказе заявителю будет отправлено по почте не позднее чем через 30 дней с момента сдачи вступительного экзамена.

Информация об учебной программе:

Теоретические знания

Выпускник, обучавшийся по данной программе, будет иметь:

 • глубокие теоретические знания в области политологии, теории международных отношений, а также глубокие знания по ключевым политическим вопросам;
 • глубокие знания по методологии политологии;
 • будет способен вести независимую исследовательскую работу;

 

Практические знания и навыки

Выпускник сможет:

 • анализировать происходящие процессы в международной, европейской и мировой политиках;
 • обозначать тенденции в современной политологии и теории политики, а также занимать критическую позицию;
 • Характеризовать и анализировать вопросы и проблемы общества 21-го века, а также предлагать и реализовывать решения;
 • занимать профессиональную позицию по ключевым вопросам международных отношений;
 • прогнозировать и моделировать сценарии социального развития;

 

Прикладные знания, способности и навыки

Выпускник сможет: 

 • свободно общаться на английском языке или другом международном языке на профессиональном уровне;

 

Практика:

Выпускник, обучавшийся на третьем уровне по программе «Политология», приобретет все необходимые навыки, знания и способности, которые позволят получить работу по специальности.

Выпускник будет обладать достаточным количеством теоретической информации по изученным проблемам и сможет вести независимую исследовательскую работу. Выпускник получит информацию о текущем состоянии научных знаний в изучаемой научной дисциплине.

Кроме того, данный учебный план направлен на развитие коммуникативных навыков, навыков проведения презентаций и языковых навыков у каждого выпускника.

Приведенные предметы направлены на развитие критического мышления каждого выпускника, чей базовый уровень подготовки соответствует базовому уровню знаний студента.

Исходя из приведенной выше информации, выпускник будет способен использовать собственный профессиональный опыт при работе в качестве эксперта по политическим и социальным процессам в:

 • государственных учреждениях и органах местного самоуправления;
 • средствах массовой информации;
 • агентствах, специализирующихся на исследованиях общественного мнения и рыночных исследованиях;
 • некоммерческих организациях;
 • международных организациях, а также в научной и исследовательской отраслях.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica