Facebook Youtube Instagram
 • Udelenie čestného titulu Doctor honoris causa

  Udelenie čestného titulu Doctor honoris causa

  Vedecká rada Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne udelila na svojom slávnostnom zasadnutí, v stredu 25. apríla 2018, čestný titul Doctor honoris causa Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne významným odborníkom v oblasti vedy a výskumu Ing. Jaroslavovi Holečkovi, PhD. a prof. Ing. Jozefovi Zajacovi, CSc.  Čestný titul Doctor honoris causa Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne je ocenením vzájomných vzťahov a prínosu Ing. Jaroslava Holečka, PhD. ako medzinárodne uznávanej osobnosti v oblasti priemyselného inžinierstva so zameraním na manažment ľudských zdrojov, vzdelávanie a riadenie výkonnosti zamestnancov. Ing. Jaroslav Holeček, PhD. pôsobil vo funkcii prezidenta Zväzu automobilového priemyslu a ako zástupca zamestnávateľských zväzov inicioval transformáciu odborného vzdelávania a prípravy absolventov pre potreby trhu práce. Vzhľadom na významný osobný prínos pri etablovaní a rozvoji Trenčianskej univerzity a  prínos vo vedecko – výskumnej oblasti, udelila Vedecká rada TnUAD Čestný titul Doctor honoris causa Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne prof. Ing. Jozefovi Zajacovi, CSC. v oblasti vedy a výskumu. Oceňujeme vzájomné...

 • Naša univerzita sa zapojí do Automobilovej Junior Akadémie

  Naša univerzita sa zapojí do Automobilovej Junior Akadémie

  Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne spolu s firmou Adient technologické centrum v Trenčíne vstupuje do programu Automobilová Junior Akadémia, ktorý organizuje Zväz Automobilového priemyslu SR. V spoločnosti Adient sa dnes 24. apríla konala k podujatiu tlačová konferencia, na ktorej zástupcovia zapojených organizácií predstavili pripravený harmonogram. Prostredníctvom akadémie pripravíme žiakom končiacich ročníkov základných škôl program, ktorý im priblíži svet automobilových inovácií. Cieľom je ukázať žiakom atraktivitu technologických smerov a motivovať ich k štúdiu. Počas posledného augustového týždňa (20. až 24. august 2018) zažijú študenti rozmanitý program. Skúška práce s dronom, workshop o asistenčných systémoch v automobiloch, možnosť vystreliť si airbag či interaktívne prednášky o automobiloch budúcnosti je iba časť programu, ktorá je pripravená pre žiakov. „Automobilový priemysel je dôležitou súčasťou slovenskej ekonomiky, preto je pre Slovensko kľúčové, aby mali študenti záujem o technické odbory. Verím, že niektorých účastníkov uvidíme o niekoľko rokov v našich prednáškových miestnostiach,“ povedal k akadémii Jozef Habánik, rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v...

 • Ošetrovateľstvo a zdravie XI.

  Ošetrovateľstvo a zdravie XI.

  V stredu 18. apríla sme na akademickej pôde Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne privítali ministerku zdravotníctva doc. MUDr. Andreu Kalavsku, PhD., ktorá prevzala záštitu nad jedenástym ročníkom úspešnej medzinárodnej vedeckej konferencie Ošetrovateľstvo a zdravie XI. spolu s rektorom Trenčianskej univerzity doc. Ing. Jozefom Habánikom, PhD. a riaditeľom kancelárie WHO na Slovensku Dr. Tatulom Hakobyanom, MHA, MBA. Hlavnou témou konferencie je Zdravie seniorov a cieľom je prezentovať najnovšie poznatky z oblasti podpory zdravia a starostlivosti o zdravie. Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne organizovala konferenciu v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trenčíne, kanceláriou WHO na Slovensku, Univerzitou Tomáše Bati, Fakultou humanitních studií, Zlín, Panstwowou Wyzszou Szkolou Zawodowou w Nysie, Instytutom Pielęgniarstwa, Oddelením zdravotníctva a humánnej farmácie Trenčianskeho samosprávneho kraja, Regionálnou komorou Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Trenčíne a Fakultnou nemocnicou v Trenčíne. Pracovného rokovania s ministerkou zdravotníctva, ktoré sa uskutočnilo pred...

 • Erasmus centrum na Trenčianskej univerzite

  Erasmus centrum na Trenčianskej univerzite

  Vo štvrtok 5. apríla 2018 sme otvorili zmodernizované Erasmus centrum, ktorého poslaním je profesionálna podpora študentov, ktorí chcú študovať v zahraničí a študentov, ktorí prichádzajú študovať zo zahraničia na Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne v rámci mobilitného programu Európskej únie Erasmus+. Činnosť Erasmus centra je zameraná na modernizáciu a zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania v Európe i vo svete. Našim študentom dáva vďaka realizácii zahraničného študijného pobytu možnosť zlepšiť si svoje zručnosti a rozšíriť tak možnosti zamestnania sa po skončení štúdia. V Erasmus centre sa študent alebo zamestnanec dozvie o príležitostiach a podmienkach úspešného absolvovania mobility za účelom štúdia/stáže v zahraničí, o postupe prihlasovania sa a získa pomoc pri výbere krajiny pobytu a vybavenie kompletnej administratívy potrebnej pred a po vycestovaní. Pre zahraničného študenta prichádzajúceho študovať na našu univerzitu v rámci Erasmus+ bude Centrum miestom na získanie informácií o pobyte na Slovensku a o štúdiu na univerzite, ale i miestom na stretávanie sa s ďalšími študentmi, pre ľahšie začlenenie sa do študentského života. K tomu budú slúžiť pravidelné neformálne diskusie na rôzne témy o...

 • Medzinárodné výskumné centrum Trenčianskej univerzity FunGlass hodnotí prvý rok svojej činnosti

  Medzinárodné výskumné centrum Trenčianskej univerzity FunGlass hodnotí prvý rok svojej činnosti

  V dnešných dňoch uplynie dvanásť mesiacov od spustenia implementácie projektu FunGlass, ktorý je najväčším slovenským vedecko-výskumným akademickým projektom financovaným z európskeho rámcového programu Horizont 2020. Projekt je unikátny v tom, že sa nezameriava na riešenie konkrétnej vedeckej úlohy, ale jeho cieľom je komplexná organizačno - personálna transformácia jestvujúceho pracoviska na výskumný inštitút, ktorý dokáže v kontexte Európskej Únie spĺňať kritériá excelentného výskumu v oblasti sklárskych vied a technológií. Tento ambiciózny projekt realizujú vedci Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v úzkej spolupráci s členmi konzorcia projektu, ktorými sú popredné európske inštitúcie v oblasti sklárskych vied a technológií z Nemecka (Friedrich – Alexander Universität Erlangen-Nürnberg a Friedrich-Schiller Universität Jena), Španielska (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) a Talianska (Universita degli Studi di Padova). Prvý rok projektu sa dá charakterizovať ako budovanie základov, od ktorých sa bude rozvíjať ďalšia činnosť Centra. Zásadným spôsobom sa rozšírili personálne kapacity pracoviska a vytvorili sa organizačné štruktúry Centra. Osobitnú...

Bilateral agreements countries

1. step: Submitting an application for study:

The applicant shall provide:

 1. filled application for study form Opens external link in new windowhttps://e-prihlaska.tnuni.sk/ais/eprihlas/#!/vyhladavanie;
  (an email address is required to facilitate further communication);

 2. proof of payment of the fee for the admission procedure (may be from internet banking);
  The fee for the admission procedure must be paid to the Treasury account:
  IBAN: SK 1381800000007000065375,
  SWIFT: SPSRSKBA,
  Variable symbol: see the table below,
  Specific symbol: Birth number of the applicant, without a slash (/).
  You are advised to include the name and surname of the applicant in the report to the recipient.

  Faculty Fee Variable symbol
  Faculty of Social and Economic Relations 34 € 10602
  Faculty of Special Technology 25 € 10302
  Faculty of Industrial Technologies 17 € 10502
  Faculty of Healthcare 60 € 10902
  Department of Political Science 35 € 19002
  FunGlass, VILA – Joint Glass Centre 35 € 19024


 3. the decision on recognition of the education certificate (not later than the date of enrollment). (See the steps to get it below.)

Send these documents to:
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2
911 01 Trenčín


2. step: Temporary stay for study purposes for students / PhD students

Third-country students who are planning to stay in Slovakia for more than 90 days have to request
a temporary stay for study purposes. The application is submitted personally either abroad at the Slovak Opens external link in new windowEmbassy /Consulate territorially competent for the foreign country or in Slovakia at the relevant Opens external link in new windowforeigners' police department.

The applicant shall provide:

 1. Filled „Žiadosť o udelenie prechodného pobytu" (which means Request for a Temporary Stay; it must be filled out in Slovak);
 2. 2 current face photos 3 x 3.5 cm;
 3. a valid travel document (only for viewing);
 4. a document proving the purpose of the stay - confirmation of the school on admission to study (in Slovak);
 5. a document in the Slovak language proving sufficient financial security during the stay - a statement of the balance on the bank account held in the name of the third-country national;
 6. Extract from the Criminal Record, apostilled or superlegalised, from the country of residence of the foreigner and from every country where the foreigner has stayed for more than 90 days in the last 3 years during 6 consecutive months; each extract must be subsequently officially translated into Slovak by Slovak court translator (list of court translators can be found at Opens external link in new windowhttp://jaspi.justice.gov.sk );
 7. Foreigners who are going to study at college do not provide accommodation.

None of these documents may be older than 90 days.
Fees: EUR 4.50 for issuing a residence card
The personnel of the foreigners' police department communicate exclusively in Slovak. Therefore, we recommend those who do not speak Slovak to come to the foreigners' police department in the company of someone who does speak Slovak. 

Address of the Foreigners' police department in Trenčín:
Odbor cudzineckej polície Trenčín
Jilemnického 2, Trenčín 911 01
Tel: +421-96120-3233
Fax: +421-96120-3209 

If a temporary residence permit is granted, within 30 days of the receipt of the residence document, it is necessary to provide the foreign police department with a proof of medical examination confirming that the person concerned does not suffer from a disease threatening public health. . The proof of health check must not be older than 30 days and can only be obtained in selected Slovak Opens external link in new windowhealthcare facilities.


3. step: Recognition of full secondary education or full secondary vocational education for the purpose of continuing in study

An applicant who has successfully completed secondary education or full secondary vocational education in EU Member State or a third country is required to submit a decision on the recognition of an education certificate in order to continue the bachelor study at the Trenčín Univerzity Alexander Dubček (hereinafter referred to as TnUAD).

Recognition of an education certificate, which is a certificate of evidence of a school-leaving examination issued by a recognized secondary school in another Member State or a third country, is decided by the district office in the seat of the region after comparing the content and extent of the applicant's education with the content and extent of the education which, according to the state educational program, is required in the Slovak Republic.

The applicant shall provide:

 1. request for recognition of a certificate;
 2. a copy of the identity document;
 3. a certified copy of a completed education document (translation into Slovak must be made by a court interpreter);
 4. proof of payment of the administrative fee of 5 euros.

Please send these documents to:

Okresný úrad Trenčín
Odbor školstva
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín


AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica