Ubytovňa JANKA

Zmluvné zariadenie
Ubytovňa JANKA
Ul. Súvoz 1
911 01  Trenčín

Termín ubytovania pre študentov, ktorým bol pridelený internát:         

 • 27. 9. 2020 (nedeľa) 10:00 – 18:00
 • 28. 9. 2020 (pondelok) 8:00 – 13:00

Cena za ubytovanie:

 • 70 EUR – vrátane internetu
  (Pri ubytovaní v mesiaci september sa platí alikvotná časť za september 25 EUR.)
 • 70 EUR – istina
  (Istina je určená na úhradu škôd spôsobených študentom, ktorá bude na konci akademického roka vrátená v prípade, že študent nespôsobí žiadne škody. Ak študent ukončí ubytovanie od 20. 09. 2020 do 31. 12. 2020,  istina mu nebude vrátená.)

Platbu je potrebné uskutočniť bankovým prevodom:

 • 1. ročníky do 14. 9. 2020,
 • 2. a vyššie ročníky do 31. 8. 2020.

  IBAN SK17 0900 0000 0000 6368 3398
  BIC: GIBASKBX
  variabilný symbol: 20202021
  konštantný symbol: 0308
  Správa pre príjemcu: meno a priezvisko študenta
  Suma na úhradu: 95 EUR (25 EUR alikvotná časť za september, 70 EUR istina)

Študent predloží pri ubytovaní:

 • občiansky preukaz (zahraničný študent pas),
 • potvrdenie o úhrade.

Študent si prinesie vlastnú posteľnú bielizeň.

Študent stratí nárok na ubytovanie ak:

 • neuhradí v požadovanom termíne platbu za ubytovanie,
 • nenastúpi v požadovanom termíne na internát.

Každý študent dostane od Ubytovne JANKA Zmluvu o ubytovaní.

Od 21. 9. 2020 bude možné telefonicky sa informovať u správcu ubytovne o voľných lôžkach.

Kontakt:

 • Ubytovňa JANKA – správca ubytovne: Daniel Kapuš, 0918 661 234
 • Trenčianska univerzita: Ing. Michaela Nagyová, ubytovanie@tnuni.sk, 032/7400 125

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica