Ubytovňa JANKA

Ubytovňa JANKA
Ul. Súvoz 1
911 01 Trenčín

Termín ubytovania pre študentov, ktorým bol pridelený internát:

 • 25. 09. 2022 - nedeľa od 10:00 – 18:00
 • 26. 09. 2022 – pondelok od 10:00 – 13:00

Cena za ubytovanie:

 • 90 EUR – mesačný poplatok vrátane internetu pri dĺžke ubytovania nad 90 dní – platí sa bankovým prevodom
 • 99 EUR - mesačný poplatok vrátane internetu pri dĺžke ubytovania do 90 dní – platí sa bankovým prevodom
  (Pri ubytovaní v mesiaci september je potrebné uhradiť alikvotnú časť za september 18 EUR – 1. ročníky do 20. 9. 2022, 2. a vyššie ročníky najneskôr do 31. 8. 2022.)
 • 90 EUR – zábezpeka – platí sa bankovým prevodom spolu s alikvotnou časťou za september
  (Zábezpeka je určená na úhradu škôd spôsobených študentom, ktorá bude na konci akademického roka vrátená v prípade, že študent nespôsobí žiadne škody. Ak študent ukončí ubytovanie od 25.9.2022 do 31.12.2022 zábezpeka mu nebude vrátená!)

IBAN SK17 0900 0000 0000 6368 3398
BIC: GIBASKBX
variabilný symbol: 20202223
konštantný symbol: 0308
Správa pre príjemcu: meno a priezvisko študenta
Platbu poštovou poukážkou neakceptujeme!!!

Študent predloží pri ubytovaní:

 • občiansky preukaz (zahraničný študent pas),
 • potvrdenie o úhrade alikvotnej časti za september + zábezpeka (108 EUR).

Študent stratí nárok na ubytovanie ak:

 • neuhradí v požadovanom termíne platbu za ubytovanie,
 • nenastúpi v požadovanom termíne na internát.

Študent si prinesie vlastnú posteľnú bielizeň.

Každý študent dostane Zmluvu o ubytovaní.

Od 26. 9. 2022 po 13:00 hod. bude možné telefonicky sa informovať o voľných lôžkach na tel. č. 0918 661 234.

Kontakt:

 • Ubytovňa JANKA – správca ubytovne: Daniel Kapuš, 0918 661 234
 • Trenčianska univerzita: Ing. Michaela Nagyová, ubytovanie@tnuni.sk, 032/7400 125

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica