Študentský domov Záblatie

Študentský domov Záblatie
Pri parku 627/52
911 06  Trenčín

Termín ubytovania pre študentov, ktorým bol pridelený internát:         

 • 27. 9. 2020 (nedeľa) 13:00 – 18:00
 • 28. 9. 2020 (pondelok) 08:00 – 18:00
 • 29. 9. 2020 (utorok) 08:00 – 15:00 (posledný termín na ubytovanie!)

Cena za ubytovanie:

 • 66 EUR – vrátane internetu – platí sa na mesiac dopredu
  (Pri ubytovaní v mesiaci september sa platí alikvotná časť za september 22 EUR + 66 EUR za október.)
 • 66 EUR – zádržné
  (Zádržné je určené na úhradu škôd spôsobených študentom, bude na konci akademického roka vrátené v prípade, že študent nespôsobí žiadne škody.)
 • 50 EUR – manipulačný poplatok
  (Manipulačný poplatok je nevratný jednorazový poplatok.)

Platbu za september a október je nutné uhradiť bankovým prevodom do 15. 09. 2020.

Platobný predpis dostane každý študent do svojho AIS účtu vždy začiatkom mesiaca a platbu je potrebné uskutočniť bankovým prevodom najneskôr do 15-teho v mesiaci.

Študent predloží pri ubytovaní:

 • občiansky preukaz (zahraničný študent pas),
 • potvrdenie o úhrade poplatku za ubytovanie 204 EUR (22 alikvotná časť za september, 66 za október, 66 zádržné, 50 manipulačný poplatok.)

Študent stratí nárok na ubytovanie ak:

 • neuhradí v požadovanom termíne platbu za ubytovanie,
 • nenastúpi v požadovanom termíne na internát.

Kontakt:

 • správca Študentského domova Záblatie – Ivan Ďuďák, ivan.dudak@tnuni.sk, 032/7400 264, 032/7444 177
 • Trenčianska univerzita: Ing. Michaela Nagyová, ubytovanie@tnuni.sk, 032/7400 125

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica