Študentský domov Záblatie

Študentský domov Záblatie
Ku Kyselke 34/13
911 06 Trenčín

Termín ubytovania pre študentov, ktorým bol pridelený internát:

 • 24. 09. 2023 – nedeľa od 13:00 – 18:00
 • 25. 09. 2023 – pondelok od 08:00 – 18:00
 • 26. 09. 2023 – utorok od 08:00 – 15:00 (posledný termín na ubytovanie!!! Po tomto dátume stráca študent nárok na ubytovanie)

Cena za ubytovanie:

 • 73 EUR – mesačný poplatok vrátane internetu / 219 EUR – štvrťročne
 • 79 EUR - mesačný poplatok vrátane internetu / 237 EUR – štvrťročne (od 1.1.2024)
 • 20 EUR – manipulačný poplatok (je nevratný jednorazový poplatok.)

Platí sa vopred v štvrťročných intervaloch, vždy k 20-temu dňu (20.9.2023, 20.12.2023, 20.3.2024) výhradne bankovým prevodom. Dátum splatnosti je dňom, kedy musí byť suma už pripísaná na účet TNUNI.

Pri ubytovaní v mesiaci september je potrebné uhradiť v prvej platbe aj alikvotnú časť za september 18 EUR.

Platobný predpis bude mať každý študent vo svojom AIS účte!!!

Študent predloží pri ubytovaní:

 • občiansky preukaz (zahraničný študent pas),
 • potvrdenie o úhrade ubytovania od 24.9.2023 do 31.12.2023 vrátane manipulačného poplatku v sume 257 EUR (18 EUR alikvotná časť za september + 219 EUR ubytovanie október, november, december + 20 EUR manipulačný poplatok)

Študent stratí nárok na ubytovanie ak:

 • neuhradí v požadovanom termíne platbu za ubytovanie,
 • nenastúpi v požadovanom termíne na internát.

Zmluva o ubytovaní je zverejnená na stránke www.tnuni.sk.

Kontakt:

 • správca ŠD Záblatie – Ivan Ďuďák, 032 7400 264, 032 7444 177, ivan.dudak@tnuni.sk
 • Trenčianska univerzita: Ing. Michaela Nagyová, ubytovanie@tnuni.sk, 032/7400 125

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica