Študentský domov Záblatie

Študentský domov Záblatie
Ku Kyselke 34/13
911 06  Trenčín

Termín ubytovania pre študentov, ktorým bol pridelený internát:         

 • 26. 9. 2021 – nedeľa od 13:00 – 18:00
 • 27. 9. 2021 pondelok od 08:00 – 18:00
 • 28. 9. 2021 – utorok od 08:00 – 15:00 (posledný termín na ubytovanie!!! Po tomto dátume stráca študent nárok na ubytovanie)

Cena za ubytovanie na mesiac (vrátane internetu):

 • 66 EUR –  platí sa bankovým prevodom vopred do 15-teho dňa predchádzajúceho mesiaca
  Variabilný symbol
  151030
  (Pri ubytovaní v mesiaci september je potrebné uhradiť alikvotnú časť za september 14 EUR)

Jednorazový poplatok na začiatku ubytovania:

 • 70 EUR – zádržné – platí sa bankovým prevodom s variabilným symbolom 151031
  (Zádržné je určené na úhradu škôd spôsobených študentom, bude na konci akademického roka vrátené v prípade, že študent nespôsobí žiadne škody.)
 • 50 EUR – manipulačný poplatok – platí sa bankovým prevodom s variabilným symbolom 151030
  (Manipulačný poplatok je nevratný  poplatok.)

Platobný predpis bude mať každý študent vo svojom AIS účte!!! (vždy k začiatku mesiaca)

Študent predloží pri ubytovaní:

 • občiansky preukaz (zahraničný študent pas),
 • potvrdenie o úhrade  -   70 EUR  (zádržné) Variabilný symbol 151031
 • potvrdenie o úhrade - 130 EUR (14 Eur/september + 66 Eur/október + 50 Eur/manipulačný poplatok) Variabilný symbol 151030

Študent stratí nárok na ubytovanie ak:

 • neuhradí platbu za ubytovanie do 15.9.2021 (peniaze do tohto termínu musia byť pripísané na účte TnUAD)
 • nenastúpi na ubytovanie do 28.9.2021 bez udania dôvodu

Zmluva o ubytovaní je zverejnená na stránke tnuni.sk.

Kontakt:

 • správca ŠD Záblatie:      Ivan Ďuďák, 032 7400 264, 032 7444 177, ivan.dudak@tnuni.sk
 • Trenčianska univerzita:  Ing. Michaela Nagyová, 032/7400 125, ubytovanie@tnuni.sk

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica