Školský internát – Stredná športová škola Trenčín

Školský internát – Stredná športová škola Trenčín
Staničná 6
911 05 Trenčín

Termín ubytovania pre študentov, ktorým bol pridelený internát:

 • 24. 09. 2023 - nedeľa od 14:00 – 18:00
 • 25. 09. - 28. 09. 2023 – pondelok - štvrtok od 12:00 – 15:00

Cena za ubytovanie:

 • 130 EUR – mesačný poplatok – platí sa na mesiac dopredu (Pri ubytovaní v mesiaci september dostanú všetci študenti peňažnú poukážku na zaplatenie polovičnej platby za mesiac september plus mesiac október, ktorú bude nutné uhradiť najneskôr do 30. 09. 2023.)
 • 5 EUR - poplatok za kľúče - platí sa v hotovosti jednorazovo pri nástupe
 • 5 EUR - poplatok za čip od turniketu - platí sa v hotovosti jednorazovo pri nástupe
 • 150 EUR – zábezpeka – platí sa bank. prevodom pred nástupom na ubytovanie, najneskôr 10. 09. 2023
  (Finančná zábezpeka sa po skončení ubytovania vráti, pokiaľ sa nezistia škody na izbe zavinené študentom.)
  IBAN SK44 8180 0000 0070 0050 6652
  variabilný symbol: 2023
  konštantný symbol: 0308
  Správa pre príjemcu: meno a priezvisko študenta

Študent predloží pri ubytovaní:

 • občiansky preukaz (zahraničný študent pas),
 • fotografiu pasového rozmeru,
 • potvrdenie o zaplatení zábezpeky.

Študent stratí nárok na ubytovanie ak:

 • neuhradí v požadovanom termíne zábezpeku,
 • nenastúpi v požadovanom termíne na internát.

Od 02. 10. 2023 sa bude možné informovať o voľných lôžkach.

Kontakt:

 • Školský internát - vrátnica: 032/ 6510 811
 • Školský internát – správca: 032/ 6401 538
 • Trenčianska univerzita: Ing. Michaela Nagyová, ubytovanie@tnuni.sk, 032/7400 125

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica