Školský internát Púchov

Školský internát Púchov
I. Krasku 492/32 020 32 Púchov

 

Termín ubytovania

27.9.2020 /nedeľa/ - od 18,00 - 22,00 hod

Od 28.9.20/ pondelok/ je možne sa ubytovať v   priebehu dňa

UPOZORNENIE!!!

Počas dopoludňajších hodín  NIE JE MOŽNÉ ubytovať sa!!!

Študent sa preukáže pri ubytovaní preukazom totožnosti dokladom o zaplatení ubytovania a zaplatení vratnej kaucie.

Cena za ubytovanie

100,00 € vratná kaucia (záloha na prípadné vzniknuté škody, ktorá bude vrátená po ukončení  ak. roka)

5,00 € nástupný poplatok (povinný, platí sa jednorazovo)

5,00 € mesačne, príplatok za používanie posteľnej bielizne (platia iba študenti, ktorí majú záujem používať našu posteľnú bielizeň, kto používa vlastnú, príplatok neplatí)

 Možnosti ubytovania:

1.     75,00 € mesačne (základný poplatok, ak sú 2 na izbe)

/September 7,5 € , október - december á 75€, 100 €, 5 €/

Spolu suma na platbu :

- 337,5  € /bez bielizne/

- 352,50 € /s bielizňou/

 

2.       90,00 € mesačne (základný poplatok, ak je 1 na izbe/

/September 9 € , október - december á 90€, 100€, 5 €/

Spolu suma na platbu :

- 384 € /bez bielizne/

- 399 € /s bielizňou/

Upozornenie:

Ubytovanie po jednom si treba najprv odsúhlasiť u  Mgr. S.Dianovej. Poskytovať sa bude podľa voľných kapacít.

 Platbu za ubytovanie je potrebné uhradiť vopred, najneskôr do 23.9.2020!!!

Do dňa nástupu je nutné, aby bola platba pripísaná na náš účet a pri nástupe na ubytovanie je potrebné sa preukázať dokladom o zaplatení!!!


Spôsob platby

 Platbu realizujte bankovým prevodom v banke alebo cez internet banking.

Platbu poštovým poukazom akceptujeme vo výnimočných prípadoch, ak nemáte k dispozícii účet.

IBAN:          SK69 8180 0000 0070 0063 0944

Variabilný symbol: Prihlásený študent bude mať pridelený VS Správa pre príjemcu: meno a priezvisko

Pri prevode z účtu je nutné uvádzať do správy pre príjemcu meno ubytovaného študenta.

Adresa:

Spojená škola Púchov I.Krasku 491

020 32 Púchov

Poţiadavka

Študent sa preukáže pri ubytovaní preukazom totožnosti dokladom o zaplatení ubytovania a zaplatení vratnej kaucie.

Každý ubytovaný študent je povinný dodržiavať školský poriadok Školského internátu pri SŠ Púchov

Kontaktné osoby

Mgr. Svetlana Dianová

Mobil: 0901 918 404

e-mail: svetlana.dianova@sospuchov.sk


AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica