Kritériá pre ubytovanie

Ubytovanie v ubytovacom zariadení TnUAD a jej zmluvných partnerov je prideľované na základe žiadosti, ktorú žiadatelia vyplnia prostredníctvom Akademického informačného systému (https://ais2.tnuni.sk, ktorý je plne podporovaný cez internetový prehliadač Mozilla Firefox a Google Chrome).

Žiadateľom o ubytovanie môže byť uchádzač o štúdium alebo študent denného štúdia (I., II. alebo III. stupeň DŠ) na fakultách a celouniverzitných pracoviskách TnUAD, ktorého trvalé bydlisko je mimo sídla TnUAD a jej súčastí (neplatí pre úplné siroty).

Ubytovanie sa prideľuje na základe získaných bodov. Body sa získavajú za:

 1. Vzdialenosť z trvalého bydliska a počet prestupov sa posudzuje podľa cestovných poriadkov SAD a ŽSR. Prestupy na MHD sa nezohľadňujú. 1 prestup = 5 bodov. Maximálny počet prestupov 3. Body za vzdialenosť sa vypočítajú podľa nižšie uvedeného vzorca. Maximálny počet bodov za vzdialenosť je 150.
 2. Študijný prospech — vážený študijný priemer k 30.6. za aktuálny akademický rok sa zisťuje podľa podkladov, ktoré poskytne správca AIS. Body za prospech sa vypočítajú podľa nižšie uvedeného vzorca.
 3. Sociálna situácia študenta - napr. študent sirota, chovanec detského domova alebo v pestúnskej starostlivosti, poberatelia sociálneho štipendia. Každý žiadateľ o ubytovanie, ktorému bolo priznané sociálne štipendium, je bodovo zvýhodnený 30 bodmi. Siroty, chovanci detského domova alebo študenti v pestúnskej starostlivosti majú nárok na ubytovanie bez ohľadu na vzdialenosť (150 bodov). Kópiu potvrdenia o tejto skutočnosti (sirota, chovanec detského domova alebo v pestúnskej starostlivosti) treba zaslať na ubytovanie@tnuni.sk najneskôr v posledný deň podávania prihlášok na ubytovanie.
 4. Zdravotný stav študenta – akceptuje sa výhradne zdravotné potvrdenie o ťažkom zdravotnom postihnutí. Akékoľvek iné potvrdenia ohľadne zdravotného stavu nebudú zohľadnené. Žiadateľ, ktorý je ŤZP, má nárok na ubytovanie bez ohľadu na vzdialenosť a prospech (200 bodov). Kópiu preukazu ŤZP uchádzač zašle na ubytovanie@tnuni.sk, najneskôr do posledného dňa podávania prihlášok na ubytovanie. Ak potvrdenie v stanovenom termíne nepošle, zaniká mu nárok na 200 bodov v kritériu na ubytovanie. Študenti so špecifickými potrebami budú posudzovaní pri prideľovaní ubytovania aj bodov individuálne.
 5. Aktivity v prospech TnUAD - napr. reprezentácia TnUAD v športe, ŠVOČ, členstvo v akademickom senáte, v ŠRVŠ a pod. Študenti, ktorí sa pri reprezentácii TnUAD za predchádzajúci alebo tento rok umiestnili do 3. miesta na úrovni Slovenskej republiky alebo na medzinárodnej úrovni (potvrdenie o umiestnení je napr. kópia diplomu, informácia z internetu, iné):
  • reprezentácia TnUAD v športe, ŠVOČ v rámci SR, alebo na medzinár. úrovni (60 bodov),
  • členstvo v Akademickom senáte TnUAD alebo fakulty (50 bodov).
  Toto kritérium sa nevzťahuje na novoprijatých študentov.
 6. Študentom s disciplinárnym priestupkom v ubytovacích zariadeniach (podmienečné alebo nepodmienečné zrušenie ubytovania, neplatiči a iné) budú pridelené záporné body za porušenie ubytovacieho poriadku finančné (-20 bodov) a za porušenie ubytovacieho poriadku priestupkové (-20 bodov).
 7. Študentom, ktorí boli v aktuálnom akademickom roku vylúčení zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek, ktoré im vyplývajú zo študijného programu, bude umožnené ubytovanie len v prípade voľných ubytovacích kapacít po pridelení ubytovania ostatným žiadateľom.
 8. Študenti, na ktorých sa vzťahujú odstavce až 5., môžu byť bodovo zvýhodnení len v prípade, ak zašlú kópie potvrdení o týchto skutočnostiach na ubytovanie@tnuni.sk .
 9. Prednostne bude obsadzované ubytovacie zariadenie patriace TnUAD t .j. Študentský domov Záblatie.
 10. Žiadosť musí byť podaná v stanovenom termíne, inak nebude akceptovaná.

Vzorce na výpočet bodov:

Vzdialenosť: Bkm = 0,33* vzdialenosť od trvalého pobytu v KM

Prospech: Bprospech = -50*VŠP+200

Suma bodov: ∑ B = Bkm + Bprestup + Bprospech + Bsoc + Biné + Bpupf + Bpupp

Bkm

body za vzdialenosť

Bprestup

body za prestup

Bprospech

body za prospech

VŠP

vážený študijný priemer

Bsoc

body pridelené sociálnym prípadom

Biné

body za iné vymenované kritériá

Bpupf

body za porušenie ubyt. poriadku finančné

Bpupp

body za porušenie ubyt. poriadku priestupkové

Body za prospech sa počítajú z váženého študijného priemeru študenta za aktuálny akademický rok. Novoprijatým študentom budú body počítané identicky, s výnimkou započítania bodov za prospech.

Rozdelenie kapacity ubytovacích zariadení:

Pred prideľovaním ubytovania študentom TnUAD sa celková kapacita ubytovacích zariadení rozdelí nasledovne:

 1. z celkovej kapacity sa rezervujú miesta pre zahraničných študentov Erasmus 15 miest a doktorandov FG (1. a 2. ročník) 15 miest,
 2. polovica zvyšnej kapacity ubytovacích miest bude poskytnutá študentom pokračujúcim v štúdiu v nasledujúcom akademickom roku na TnUAD,
 3. druhá polovica zvyšnej kapacity ubytovacích miest bude rezervovaná pre študentov, ktorí budú prijatí do prvých ročníkov denného štúdia na TnUAD.
 4. zároveň sa kapacita ubytovania riadi princípom 50% študenti SR a 50% zahraniční študenti.

Kontakt:
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Ing. Michaela Nagyová
Študentská 2
911 50 Trenčín
e-mail: ubytovanie@tnuni.sk

V Trenčíne 28.05.2024


AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica